LICENČNÍ SMLOUVA K DÍLU AUTORSKÉMU

(§ 2586 a násl., § 2631 a násl. NOZ)

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D

IČO: 69739781, DIČ CZ7301294055, nejsem plátce DPH

se sídlem Svat. Čecha 5, 69301 Hustopeče

email: daliborgruza@seznam.cz

tel. 534008871, mobil 721208595

web: www.czechlawfirm.com

(dále jen „poskytovatel“)

na straně jedné

a

……………….

IČO:

se sídlem ……………...

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………….. spis ……………………...

zastoupený ………………….

email ……………...

tel. ………………

web: ……………...

(dále jen „nabyvatel“)

na straně druhé

uzavřeli níže psaného dne, měsíce a roku

podle ust. § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

tuto

licenční smlouvu
k dílu autorskému:

I.
Prohlášení poskytovatela

1.-- Poskytovatel je výlučným nositelem práv k programovému souboru s názvem „Program oddlužení pro insolvenční správce“. (dále též „program“ či „dílo“) „Program“ se týká oddlužení splátkovým kalendářem a je vyhotoven s cílem co nejjednodušší automatické obsluhy. Dalším cílem je, aby nebyly zbytečně stupňovány nároky na cenu tohoto „programu“, tedy dosažení co nejvyšší kvality za co nejnižší cenu tohoto „programu“, což však znamená, že není možno zapracovat do tohoto „programu“ internetové bankovnictví, které je vzhledem k velkému počtu českých bank velmi variabilní a tudíž velmi složité a velmi nákladné k programovému zpracování. „Program“ provádí prakticky automaticky celou agendu spisu oddlužení insolvenčního správce, a to s výjimkou internetového bankovnictví, kde jednotlivé částky pro jednotlivé věřitele je nutné z „programu“ kopírovat do šablon vytvořených pro tyto jednotlivé insolvenční věřitele a jejich bankovní spojení v rámci účtu majetkové podstaty dlužníka, a s výjimkou formulářů pro čtvrtletní zprávy pro insolvenční soud, které jsou však insolvenčními soudy zpřístupněny v zautomatizované podobě, kde jednotlivé údaje automatického spisu „programu“ je nutné do těchto automatických soudních formulářů zadávat kopírováním z „programu“. „Program“ reaguje již i na eventualitu připravované novely, jež by mohla umožnit trvání oddlužení v délce 36 až 84 měsíců. „Program“ je možno vést až pro 30 věřitelů, což je z hlediska oddlužení dlužníků dostatečný počet. „Program“ je navržen tak, aby byl maximálně odolný vůči případným budoucím novelizacím a bylo ho v případě budoucí novelizace právní úpravy oddlužení možno i nadále používat bez jakékoliv aktualizace, zároveň poskytnutá licence zahrnuje bezplatný přístup ke všem případným aktualizacím „programu“ po dobu následujících 5 let. „Program“ zaručeně funguje na bázi přiloženého LibreOffice_5.1.5_Win_x86, který vychází z všeobecně známého programu Excel od Microsoft, nezaručeně je „program“ funkční i na bázi tohoto Excelu, což ušetří uživateli velmi mnoho úsilí s poznáváním a učením se funkcí „programu“. „Program“ vychází z dlouholetých zkušeností poskytovatele jako insolvenčního a konkursního správce ve spolupráci s počítačovými odborníky. „Program“ s příslušenstvím obsahuje: 1) Soubor-Program oddlužení pro insolvenční správce.ods, 2) Soubor-Program oddlužení pro insolvenční správce.xlsx, 3) Manuál souboru-Program oddlužení pro insolvenční správce.docx, 4) Licenční smlouva k dílu autorskému.docx, 5) LibreOffice_5.1.5_Win_x86, 6) První příklad zpracovaného oddlužení v „programu“, 7) Druhý příklad zpracovaného oddlužení v „programu“.

2.-- Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem autorských práv k dílu, a to včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jeho využití a je oprávněn s dílem samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat, a to bez následných právních vad takovéhoto jednání a že případné majetkové nároky třetích osob byly před uzavřením této smlouvy vypořádány.

3.-- Poskytovatel dále prohlašuje, že dílo netrpí právními vadami, tj. že užitím díla nabyvatelem podle této smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů.

II.
Poskytnutí licence

1.-- Poskytovatel touto smlouvou a za podmínek v ní stanovených poskytuje licenci k užívání díla nabyvateli, který tuto licenci k užívání díla touto smlouvu a za podmínek v ní stanovených přijímá a zavazuje se za to zaplatit poskytovatelovi odměnu stanovenou podle této smlouvy.

2.-- Poskytovatel se zavazuje do deseti (10) dnů od zaplacení odměny za objednanou licenci včetně DPH dle této smlouvy předat nabyvateli kopii díla zasláním souboru v elektronické podobě na email nabyvatele, který je nabyvatel povinen za tímto účelem poskytnout poskytovateli, viz záhlaví této smlouvy, a stažením souborů z webových stránek poskytovatele www.czechlawfirm.com .

3.-- Poskytovatel poskytuje touto smlouvou nabyvateli licenci k užití díla současně na počtu počítačů uvedených v objednávce licence dle této smlouvy ze strany nabyvatele adresované poskytovateli.

III.
Rozsah licence

1.-- Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci ke všem možným způsobům využití díla, jež povaha díla připouští v souladu s účelem tohoto autorského díla a které jsou ke dni uzavření této smlouvy známy.

2.-- Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k dílu na dobu trvání svých majetkových práv.

3.-- Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k dílu pro jeho užití na území celého světa.

4.-- Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci pro neomezený počet užití díla.

5.-- Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k dílu jako licenci nevýhradní.

7.-- Nabyvatel je oprávněn užívat dílo samostatně. Nabyvatel není povinen dílo užívat.

8.-- Nabyvatel není povinen vždy užít dílo v původní podobě avšak vždy je povinen uvést jméno a příjmení poskytovatele díla. Nabyvatel je oprávněn pro svou výlučnou potřebu dílo jinak zpracovávat nebo pozměňovat bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

9.-- Nabyvatel je oprávněn pro svou výlučnou potřebu dílo spojit s jiným dílem nebo jej zařadit do souborného díla pouze obojí bez předchozího souhlasu poskytovatele.

10. Poskytovatel se zavazuje poskytnout nabyvateli případnou aktualizaci díla po dobu 5 let zasláním na jeho mail, to vše bezplatně.

IV.
Převod a přechod licence

1.-- Nabyvatel je oprávněn udělit podlicenci k dílu pouze s předchozím souhlasem poskytovatele.

2.-- Nabyvatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě pouze s předchozím souhlasem poskytovatele.

3.-- Souhlas poskytovatele k převedení licence k dílu se nevyžaduje, i je-li licence k dílu převáděna v rámci převodu závodu nabyvatele nebo jeho části, která tvoří samostatnou složku závodu nabyvatele.

4.-- Souhlas poskytovatele s postoupením licence nebo udělením podlicence k dílu musí mít písemnou formu.

5.-- Smrtí poskytovatele nebo zánikem nabyvatele tato smlouva nezaniká, práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních stran.

V.
Odměna

1.-- Poskytovatelovi náleží za poskytnutí licence k dílu jednorázová odměna.

2.-- Odměna poskytovatele za poskytnutí licence k dílu se stanoví dohodou smluvních stran ve výši 2500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za licenci k užití díla současně na deseti počítačích nabyvatele a 5000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za licenci k užití díla současně na neomezeném množství počítačů nabyvatele. K této odměně bude připočtena platná sazba DPH.

3.-- Odměna včetně DPH jsou splatné do patnácti (15) dnů od uzavření této smlouvy, a to bezhotovostně převodem na účet autora č. 35-8804680247/0100 vedený u Komerční banky, a. s. pod variabilním symbolem IČO nabyvatele. Odměna se považuje za uhrazenou dnem připsáním celé její částky na výše uvedený účet autora.

VI.
Závěrečná ustanovení

1.-- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

2.-- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3.-- Smluvní strany se dohodly, že veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu této smlouvy platnosti.

4.-- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. Smlouvu lze stáhnout z webových stránek poskytovatele www.czechlawfirm.com .

5.-- Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění.

6.-- Níže podepsaný zástupce nabyvatele prohlašuje, že podle společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu nabyvatele je plně oprávněn k uzavření této smlouvy a k platnému uzavření této smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

7.-- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 

V Hustopečích dnešního dne měsíce a roku                         V ……………. dne …………….

                                 Za poskytovatele:                                        Za nabyvatele:

                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. vlastní rukou                            jméno: -------------------------------                                                  funkce: