Index    kontakt    o mé činnosti    zdarma online poradna    výhodný ceník (speciální nabídka pro malé firmy a fyzické osoby)O mně (Hustopeče, Brno, Břeclav, Velké Pavlovice, Mikulov, Pohořelice, Židlochovice)

1) Účetní kancelář

Nezanedbatelnou částí mé agendy byla spolupráce v oboru konkursního a insolvenčního práva. V roce 2009 jsem v rámci zkoušky insolvenčního správce pořádané Ministerstvem spravedlnosti České republiky úspěšně absolvoval rovněž zkoušku z účetnictví a poté od roku 2009 do roku 2016, kdy jsem trvale vedl insolvence se zaměřením na oddlužení až 104 dlužníků, jsem řadě z těchto dlužníků v rámci právních předpisů České republiky vedl rovněž i účetnictví, a to jak fyzickým tak i právnickým osobám. 

V současnosti se věnuji v rámci mých komplexních podnikových služeb rovněž vedení účetnictví různých fyzických a právnických osob, mám speciální nabídku levných účetních služeb pro malé firmy - společnosti a fyzické osoby /OSVČ/, viz výše výhodný ceník.

Jsem účetním na základě živnostenského listu v tomto oboru.   

   

2) Mediátorské (smírčí) služby a charita pro insolventní dlužníky a pro věřitele nedobytných pohledávek při dohodách o narovnání ohledně nedobytných smluv

(Bible Kralická, Nový zákon, Matouš 5, 25 Vejdi v dobrou vůli /tj. smiř se, má poznámka/ s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, ať by snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře. 26 Amen pravím tobě: Nevyjdeš odtud nikoli, dokudž i toho posledního haléře nenavrátíš.)
   
Nabízím služby či příslušně bezplatnou charitu mediátora pro insolventní dlužníky a pro věřitele nedobytných pohledávek při dohodách o narovnání ohledně těchto nedobytných smluv.

Mediace (z lat. mediare = „být uprostřed“) je způsob pokojného řešení soudních i mimosoudních sporů s cílem dohody. Proto v tomto druhu mediace si všechny strany mohou zvolit prostředníky (mediátory), aby vyjednali smír. Každý mediátor předloží důvody té strany, kterou byl zplnomocněn a tím může dojít k urovnání konfliktu. V tomto druhu mediace mediátor pomáhá najít řešení konfliktu v rámci spravedlnosti (tj. podle mne charity - všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti), např. sdělí svůj názor k danému případu. Tento druh mediace musí být veden čestně. Proto, jestli mediátor usoudí, že bude uskutečněno takové řešení konfliktu, které zakládá o hodně větší než co možná nejmenší porušení shora uvedené spravedlnosti, pak ukončí mediaci z důvodu tohoto porušení nezbytné důvěry. V tomto případě dotčený mediátor oznámí všem stranám konec jejich mediace. V tomto druhu mediace mediátor by měl být nezávislý a nestranný, proto se musí zavázat nepředkládat soudu spor jako zplnomocněný zástupce, a to ani za odměnu.

Jsem mediátorem na základě živnostenského listu v oboru poradenské a konzultační činnosti (jde o samostatné mediátory – OSVČ) nikoliv osoba v režimu zákona o mediaci, zapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, tj. nejsem zapsaný mediátor. Nejsem advokátem, ale spolupracují s odborníky.

Smlouva o mediaci obsahuje dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou. Vedu mediační postup s přihlédnutím k okolnostem případu, včetně možného nerovného postavení stran konfliktu, případných přání stran konfliktu a potřebě urychleného vyřešení konfliktu. Pokud to pokládám za užitečné, mohu jednotlivé strany konfliktu vyslechnout odděleně. Informace mi poskytnuté jednou ze stran konfliktu jako důvěrné nesmí být bez jejího souhlasu poskytnuty ostatním stranám konfliktu. Zavazuji se dodržovat mlčenlivost o mediaci. Protože nejsem zapsaným mediátorem nevztahuje se na mne zákonná ochrana mlčenlivosti, účinky přerušení promlčecích a prekluzivních lhůt. Rovněž na žádost stran konfliktu strany konfliktu informuji o tom, jaké jsou možnosti učinit dohodu vykonatelnou.

Jako mediátor mám poučovací povinnost, že za obsah dohody jsou odpovědny pouze strany konfliktu.

Jestli není zaplacena záloha, pak rovněž ukončím již zahájenou mediaci. Strana konfliktu může od mediace odstoupit kdykoli a bez jakéhokoli odůvodnění.

   

Vybrané informace ke specializaci

Fenomén třetího tisíciletí - informační exploze, široká dostupnost datových bází na Internetu včetně úsporné e-mailové komunikace si vyžádala úplnou modernizaci kancelářské, spojovací i elektronické techniky umožňující síťové propojení a jejich kompatibilitu s našimi substitučními kolegy a též klienty (i dalšími subjekty). V tom vidíme i náš příspěvek pro aktuální, rychlé a dobře dostupné účetní a mediační služby pro naši klientelu. 

Základní rozsah a formy mých účetních a mediačních služeb jsou stanoveny zákony platnými v ČR, jejichž bezpodmínečná akceptace je naprostou samozřejmostí.

Prioritně se zabývám komerčními účetními a mediačními službami (včetně poradenství)

Při této činnosti spolupracuji s vybranými daňovými poradci, soukromou exekutorskou kanceláří, advokáty a notáři.

Pro své klienty vyřizuji (přímo nebo zprostředkovaně pomocí spolupracujících firem) aktuální kontaktní agendu s místní i státní správou, se soudy všech stupňů, zastupitelskými úřady, obchodními komorami a kontakty s příslušnými státními znalci. 
   

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. je při vedení účetnictví a mediaci závazků oprávněn zpracovávat osobní údaje dlužníků a věřitelů, tj. jméno, příjmení, datum narození, číslo bankovního účtu, adresa, emailová adresa a telefonní číslo (níže jako „Osobní údaje“). Zpracování Osobních údajů bude založené na souhlasu subjektů údajů a zejména na jiných zákonných titulech pro zpracování (splnění smlouvy, plnění právní povinnosti, případně oprávněný zájem). Osobní údaje bude zpracovávat JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. Zpracovatel zabezpečuje ochranu Osobních údajů. Subjekty údajů mají právo přístupu ke svým Osobním údajům. Výše uvedený souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat. 

Zpět Pokračovat