10-12-2020

INDEX

         

10.12.2020 Zákaz volného prodeje lékařsky zaručených zdechlin je protiústavní. Dle článku 18 (9) nařízení Evropské Unie 2017/625 v rámci členských států, nově na Slovensku (viz níže) nyní to mohou změnit ústavní stížnosti jednotlivců s návrhem na zrušení vnitrostátních zákonných ustanovení s tímto zákazem (viz ZDE ) a tak odvrátit občanské války krajní pravice a komunistů z důvodu islámského dobývání Evropy. 

Dle článku 18 (2) tohoto nařízení každý, kdo uvádí do oběhu maso nebo orgány zvířat, jakož i výrobky z nich k výživě lidí, může tak učinit jen po kontrole za účelem porážky na jatkách. Dle článku 18 (9) tohoto nařízení, kde při dodržení bezpečnosti potravin mohou členské státy provádět omezené pilotní projekty, jejichž cílem je posouzení alternativních praktických opatření pro provádění těchto úředních kontrol produkce masa.

Konkrétní kontrolou ústavnosti se rozumí přezkum ústavnosti zákonů a jiných právních předpisů zahájený v souvislosti s konkrétním případem. Tato pravomoc je uzákoněna zřejmě nově od 9.12.2020 na Slovensku na podnět levicové politické strany člena bývalé levicové vlády i současné pravicové vlády jako ochrana před masivním zatýkáním prominentů z levicové opozice [Článek 127 (5) Ústavy Slovenské republiky], dále v České republice [Článek 95 Ústavy], Německu [Článek 93 Grund Gesetz, §§ 90 a násl. Bundesverfassungsgerichtsgesetz], Rakousku [Článek 140 Bundes-Verfassungsgesetz] a USA [1803, soudní případ Marbury v. Madison o "judicial review"], v omezené míře je uzákoněna ve Francii [Článek 61-1 francouzské ústavy], ale není uzákoněna ve Velké Británii [suverenita parlamentu].

Lid má vládu podle svých zásluh, což znamená, že nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů v současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší demokracie bez tohoto uzákonění a na nejhorším místě je diktatura bez tohoto uzákonění (tyranie).

December 10, 2020 The ban on free sale of medically guaranteed carrions is unconstitutional. According to Article 18 (9) of Regulation of European Union 2017/625 within the Member States, and newly in Slovakia (see below), this can now be changed by constitutional complaints by individuals proposing to repeal national legal provisions with that ban (see HERE ) and thus to avert civil wars of the far right and communists due to Islamic conquest of Europe. 

According to Article 18 (2) of that Regulation, anyone who places on the market meat or organs of animals and products thereof for human consumption may do so only after inspection for slaughter in  slaughterhouses. According to Article 18 (9) of that Regulation, where, while respecting food safety, Member States may carry out limited pilot projects to assess alternative practical measures for carrying out those official controls on meat production.

A specific review of constitutionality means a review of the constitutionality of laws and other legal regulations initiated in connection with a specific case. This power is probably enacted newly from December 9, 2020 in Slovakia at the initiative of a left-wing political party - member of both the former left-wing government and the current right-wing government as protection against the mass scale arrest of celebrities from the left-wing opposition [Article 127 (5) of the Constitution of the Slovak Republic], further in the Czech Republic [Article 95 of the Constitution], Germany [Article 93 of the Grund Gesetz, §§ 90 et seq. of the Bundesverfassungsgerichtsgesetz], Austria [Article 140 of the Bundes-Verfassungsgesetz] and the United States [1803, judicial case Marbury v Madison about "judicial review"], is legally restricted in France [Article 61-1 of the French Constitution], but is not legalized in the United Kingdom [sovereignty of Parliament].

People has the government according to their merits, which means, that the democracy with enactment of fair rights of all living creatures currently especially of animals (politeia) is the best, on second place the dictatorship with this enactment is the best, on third place the democracy without this enactment is the best and in the worst place there is dictatorship without this enactment (tyranny).