03-11-2020

INDEX


03.11.2020 Ve vztahu k nedávným muslimským atentátům a možné radikální islámské (atomové) válce civilizací chci uvést následující spekulaci z hlediska mé Filosofie rovnováhy. Jediné možné řešení problému, že ortodoxní muslimové dle islámu by měli vyvolat (atomovou) válku s naší Západní civilizací jako za časů Proroka Muhammada1), protože podle islámu nemusejí ani dodržovat smlouvy uzavřené s nemuslimy3).

Vzhledem k současným obrovské porodnosti muslimů a obrovské útočnosti4) radikálních muslimů toto nebezpečí lze podle mé Filosofie rovnováhy odvrátit jen uzákoněním a důsledným vynucováním (s výjimkou krajní nouze) v Západním světě povinnosti jíst z masa jen zdravotně zaručené zvířecí zdechliny (které zemřely sami od sebe) jako současné nejmilosrdnější možné maso, protože muslimové mají zakázáno jíst zdechliny a mohou jíst pouze halal, tj. bez omráčení poražená zvířata2). Toto by znamenalo, že ortodoxní muslimové v Západním světě musí být pouze vegetariány, ale minimálně těhotné a kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso, proto tak tito ortodoxní muslimové by se museli stát neortodoxními muslimy nebo se ze Západního světa odstěhovat. To samé platí o ortodoxních židech a jejich zákazu jezení zdechlin (Bible, Lv 5,2-19, Lv 11, Lv 17,10-16, Lv 22,1-16, Dt 14,1-21, Sd 14,5-20) a košer, tj. bez omráčení porážkách zvířat kvůli masu. Tyto košer porážky zvířat následují po výše uvedených halal porážkách zvířat jako druhé nejkrutější současné masové porážky zvířat.

Poznámky:
1) Korán, Súra  8, 39 [text se shoduje s obsahem súry 2, 193]: Bojujte tedy proti  nim, aby  už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno  náboženství bylo jen Boží  (Alláha). Islám rozděluje svět na dvě části. Dár al-harb (země  - „dům války“) a Dár al-islam (země - „dům islámu“). Dár al-harb je zemí bezvěrců, muslimové jsou radikály žádáni, aby do  těchto  zemí pronikali, obraceli je na svou víru a sami se množili, dokud se jejich  počet nezvýší, a poté začali s válkou  a bojovali a zabíjeli lidi, ustanovili  islám jako náboženství  a připojili tuto zemi k Dár al-islam. (viz  https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%A1d )
2) O zákazu jedení zdechlin a příkazu halal porážek zvířat muslimy: Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verše 4/3-5/3, Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146 a také viz http://www.animalrights.webz.cz/muslimove.htm : Muslimové a jejich vztah ke zvířatům, z muslimského časopisu Almanára, 2004, Sabrina-animalrights@seznam.cz.
3) O nedodržování smluv s nemuslimy Korán Súra 9, 1: Zproštění od Boha a posla Jeho pro ty z modloslužebníků, s nimiž jste uzavřeli úmluvu. MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK (704-767 po Kristu), originál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první, viz též ZDE : 25. Tabúk … Když Abú Bakr a muslimové, kteří ho doprovázeli, odešli, byla Alláhem seslána Deklarace zproštění. Ta prohlašovala, že Alláh a Jeho prorok jsou po této pouti zbaveni povinnosti dodržovat jakékoliv smlouvy, které dříve s modloslužebníky uzavřeli. „Provolání od Boha a posla Jeho k lidem v den velké pouti: Bůh a Jeho posel se zříkají závazků vůči modloslužebníkům. Jestliže se kajícně obrátíte, bude to pro vás lepší, jestliže se však obrátíte zády, vězte, že nejste schopni uniknout zásahu Božímu. A oznam těm, kdož neuvěřili, zvěst radostnou o trestu bolestném! Výjimku tvoří ti modloslužebníci, s nimiž jste uzavřeli smlouvu a kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám nepomáhali. Dodržujte tedy plně vůči nim úmluvu až do vypršení lhůty její, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou bohabojní.“ Když uběhly čtyři měsíce, instrukce pro Muhammada pokračovaly: „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný. (výše uvedené viz s. 206-207)
4) současná obrovská útočnost radikálních muslimů, tj. islámský boj, zrada, lstivost, pevnost, poslušnost, silné cíle, viz https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 : Ezham Abd Wahib (Khalifah Bengal), žije v Johor Bahru (zdroj: https://www.facebook.com/Islam.Agmaku.allah : Agmaku.allah/ Bože můj, Alláhu, 1 336 350 lidí to sleduje, Moje náboženství ISLAM je stránka ke sdílení informací a islámského obsahu z různých zdrojů., AlShah Media Network Sdn. Bhd., v indonéštině) zde v malajštině: "perjuangan Islam, pengkhianatan, tipu daya kafir, ketegasan, ketaatan, matlamat yg kuat", drama "Dirilis: Ertugrul" /překlad Vzkříšení: Ertugrul/ je současná /2014-2019/ turecká historická fikce a dobrodružný televizní seriál vytvořený Mehmetem Bozdag, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Dirili%C5%9F:_Ertu%C4%9Frul

Ve vztahu k současnosti ukázka anglických titulků písně tohoto filmu (viz https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 : Ezham Abd Wahib (Khalifah Bengal), žije v Johor Bahru) o vítězném boji Turků proti katolickým křižákům ve středověku, včetně stínání hlav těchto zajatých křižáků a tureckých zrádců a usekávání rukou vítěznými Turky:

Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.

O Národe! Dejte si pozor na triky. Připravte Koně.

O Národe! Dejte si pozor na triky. Připravte Koně.

Alláhova sláva (Bůh) Nás Volá.

Půjdeme do Moře.

A vztyčíme Vlajku našeho Proroka (viděli).

Alláhova sláva (Bůh) Nás Volá.

Půjdeme do Moře.

A vztyčíme Vlajku našeho Proroka (VIDĚLI).

Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.

Splatníme (učiníme platným, má poznámka) právo naší Vlajky.

Přineseme jméno Alláh světu.

Splatníme právo naší Vlajky.

Přineseme jméno Alláh světu.

Hledejte svůj cíl, neodcházejte.

Usilujte a připravte zbraně.

Budete oslaveni v Nebi.

Hledejte svůj cíl, neodcházejte.

Usilujte a připravte zbraně.

Budete oslaveni v Nebi.

Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.

Pokud vesmír půjde proti vám.

Nevzdávejte to a vyhledejte Alláhovu Pomoc.

Pokud vesmír půjde proti vám.

Nevzdávejte to a vyhledejte Alláhovu Pomoc.

Ať se Historie a sláva opakují.

Připomeňte Herkulesovi a Císařům (Král Římské Říše) jejich porážku.

Khyber stále nezapomíná na vaše útoky.

Ať se Historie a sláva opakují.

Připomeňte Herkulesovi a Císařům (Král Římské Říše) jejich porážku.

Khyber stále nezapomíná na vaše útoky.

Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.

Nemějte milosrdenství se Zrádci ve tvé zemi.

Zrádci jsou v přestrojení za vaše společníky.

Nemějte milosrdenství se Zrádci ve tvé zemi.

Zrádci jsou v přestrojení za vaše společníky.

Náš národ hodně trpěl.

Vyjde slunce.

A Jeruzalém bude Náš.

Náš národ hodně trpěl.

Vyjde slunce.

A Jeruzalém bude Náš.

Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.

Tyrani budou křičet.

A nebudeme kompromitovat Spravedlnost.

A My budeme stát na svém Cíli.

Tyrani budou křičet.

A nebudeme kompromitovat Spravedlnost.

A My budeme stát na svém Cíli.

Buď trpělivý.

Dosáhněte vítězství. Jestli to je, cena je smrt.

Upravil AZHER ALI KHAN. Turecká televize "TRT 1 HD".

November 3, 2020 In relation to the recent Muslim assassinations and the possible radical Islamic (atomic) war of civilizations I want to mention following speculation from the point of view of my Philosophy of Balance. The only possible solution of problem that according to Islam the Orthodox Muslims should provoke (atomic) war with our Western civilization as in the time of the Prophet Muhammad1), because according to Islam they do not even need to perform contracts with non-Muslims3).

Given the contemporary huge birth rate of Muslims and huge aggressiveness4) of radical Muslims according to my Philosophy of Balance this danger can only be averted by enacting and strictly enforcing (with the exception of extreme need) in the Western world the obligation to eat from meat only healthy guarranted animal carrions (that died of themselves) as the contemporary most merciful meat, because Muslims are forbidden to eat carrions and can only eat halal, i.e. slaughtered animals without stunning2). This would mean that Orthodox Muslims in the Western world must only be vegetarians, but at least pregnant and breastfeeding women and young children necessarily need to eat meat, therefore so these Orthodox Muslims would have to become unorthododox Muslims or to move out of the Western world. The same is true of Orthodox Jews and their prohibition on eating carrions (Bible, Lv. 5,2-19, Lv. 11, Lv. 17,10-16, Lv. 22,1-16, Dt. 14,1-21, Jdgs. 14,5-20) and kosher, i.e. without stunning slaughter of animals because of meat. These kosher animal slaughters follow the above-mentioned halal animal slaughters as the second cruelest mass slaughter of animals at present time.

Notes:
1) Koran, Súra  8, 39 Sura 8, 39 [text matches the content of Sura 2, 193]: Fight then against them, so there was no temptation to apostasy, and that all religion was only of God (Allah). Islam divides the world into two parts. Dár al-harb (land – „house of war“) and Dár al-islam (land – „house of Islam“). Dár al-harb is the land of the infidels, Muslims are asked by radicals to get through to those countries, turning them over to their faith and multiply themselves until their numbers increase, and then to begin the war and to fight and to kill people, until they make Islam the religion and they join this country to Dár al-islam. (see  https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%A1d )
2) About the prohibition of eating carrions and the command of halal slaughters of animals by Muslims: Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verses 4/3-5/3, Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146 and also see http://www.animalrights.webz.cz/muslimove.htm : Muslimové a jejich vztah ke zvířatům, from Muslim bulletin Almanára, 2004, Sabrina-animalrights@seznam.cz.
3) About non-performance of contracts with non-Muslims Koran Sura 9, 1: Exemption from God and His messenger for those idolaters with whom you have a treaty. MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK (704-767 anno Domini), original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal Asiatic Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition. See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt - Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq": 25-Tabuk … When Abu Bakr and the Muslims who accompanied him had departed the Declaration ojimmunity was sent down by Allah. It proclaimed that Allah and His apostle, after this pilgrimage, were absolved from observance of all treaties which they had previously made with idolaters. Therefore if you [the idolaters] repent, this will be better for you; but if you turn your backs, know that you cannot weaken Allah! And warn those who disbelieve that there will be grievous punishment. An exception shall be made for those idolaters who have not infringed treaties, and who have given no one aid against My prophet. Their treaties shall be observed until their terms expire, because Allah loves those who are pious. 'When four months have elapsed, the instruction to Muhammad continued, 'kill the idolaters wherever you find them; make them prisoners, surround them, and besiege them wherever they may be. But if they repent and pray according to the command of Allah and pay the tax, then set them free, because Allah is forgiving and merciful.' (above mentioned see p. 108-109)
4) contemporary huge aggressiveness of radical Muslims, i.e. Islamic struggle, betrayal, cunning, firmness, obedience, strong goals, see https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 : Ezham Abd Wahib (Khalifah Bengal), he lives in Johor Bahru (source: https://www.facebook.com/Islam.Agmaku.allah : Agmaku.allah/ My God. Allah, 1 336 350 people are watching it, My religion ISLAM is a page to share information and Islamic content from various sources., AlShah Media Network Sdn. Bhd., in Indonesian language) here in Malay language: "perjuangan Islam, pengkhianatan, tipu daya kafir, ketegasan, ketaatan, matlamat yg kuat", drama "Dirilis: Ertugrul" /translation Resurrection: Ertugrul/ is a contemporary /2014-2019/ Turkish historical fiction and adventure television series created by Mehmet Bozdag, see https://en.wikipedia.org/wiki/Dirili%C5%9F:_Ertu%C4%9Frul

In relation to the present time, a sample of English subtitles of the song of this film (see https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 : Ezham Abd Wahib (Khalifah Bengal), he lives in Johor Bahru) about the victorious struggle of the Turks against the Catholic Crusaders in the Middle Ages, including beheading of the heads of these captured crusaders and Turkish traitors and the cutting of the hands through the victorious Turks:

In original:

"Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.

O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.

O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.

Glory of Allah (God) Calls Us.

We will go into the Sea.

And we will raise the Flag of our Prophet (saw).

Glory of Allah (God) Calls Us.

We will go into the Sea.

And we will raise the Flag of our Prophet (SAW).

Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.

We will pay the right of our Flag.

We will bring the name of Allah to the World.

We will pay the right of our Flag.

We will bring the name of Allah to the World.

Seek your goal, don't leave.

Strive and get ready the weapons.

You will be glorified in the Heaven.

Seek your goal, don't leave.

Strive and get ready the weapons.

You will be glorified in the Heaven.

Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.

If the universe goes against you.

Do not give up and seek Allah's Help.

If the universe goes against you.

Do not give up and seek Allah's Help.

Let the History and glory be repeated.

Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.

Khyber is still not forgotten your attacks.

Let the History and glory be repeated.

Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.

Khyber is still not forgotten your attacks.

Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.

Do not have mercy on Traitors in your country.

Traitors are in disguise as your companions.

Do not have mercy on Traitors in your country.

Traitors are in disguise as your companions.

Our nation have suffered alot.

The sun will Rise.

And Jerusalem will be Ours.

Our nation have suffered alot.

The sun will Rise.

And Jerusalem will be Ours.

Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.

The Tyrants will scream.

And we will not compromise the Justice.

And We will stand on our Aim.

The Tyrants will scream.

And we will not compromise the Justice.

And We will stand on our Aim.

Be Patient.

Achieve the victory. If it's cost is Death.

Edited by AZHER ALI KHAN". Turkish TV channel "TRT 1 HD".