15-08-2020

INDEX


15.08.2020 Nepřesný český rabínský překlad Bible o povinnosti pro nežidy jíst zdechliny

Ortodoxní židé* jsou možná hadi (tj. lidský plazí mozek - archikortex). Hadi jsou možná ortodoxní židi*. Všichni hadi rádi.

Tito hadi by snědli ideálně každou lidskou bytost před smrtí jako starou a dementní.

Svět je možná hadí iluze, ale (převtělení) živí tvorové jsou zřejmě skuteční.

*Ortodoxními židy se zde rozumí ti, kteří by nikdy dobrovolně nejedli zdechliny (zvířat) jako současné nejmilosrdnější možné maso (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, jmenovitě z důvodu údajného (necharitního) zákazu jediného existujícího Boha (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16, Leviticus 22: 1-16, Deuteronomium 14: 1-21, Soudců 14: 5-20).

August 15, 2020 An inaccurate Czech rabbinical translation of the Bible about the obligation for not-Jews to eat carrions

Orthodox Jews* are possibly snakes (i.e. human reptile cortex - archicortex). Snakes are possibly Orthodox Jews*. All snakes like.

These snakes would have eaten ideally every human being before death as old and demented.

The world is possibly a snake illusion, but (reincarnated) living creatures are apparently real.

*Here Orthodox Jews are meant those who would never willingly eat carrions (of animals) as the current most merciful possible meat (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which died of themselves on principle of old age, namely because of alleged (not charitable) ban of only one existing God (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16, Leviticus 22: 1-16, Deuteronomy 14: 1-21, Judges 14: 5-20).
raj Otcem ortodoxních (tj. kteří by nikdy nejedli zdechliny) židů je ďábel, tj. vrah a lhář od počátku, tj. (také dobrá) smrt (Bible, Jan 8:44). The father of Orthodox (i.e. who would never eat carrions) Jews is the devil, i.e. a murderer and a liar from the beginning, i.e. (also good) death (Bible, John 8:44).

Deuteronomium 14:21 Nesmíte jíst žádnou (bez porážky lidmi, má poznámka) zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. (Český ekumenický překlad) 21 Nebudete jísti žádné (bez košer porážky, má poznámka) zdechliny, cizinci, který jest v branách tvých, můžeš ji dáti jísti nebo prodáš (ji) cizozemci, neboť lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. (Sicher - český rabínský překlad) 21 lo tochelu chol-nevela lagger ašer-bišarecha tittennena vaachala o machor lenachri ki am kadoš atta lADONAJ elohecha lo-tevaššel gedi bahhalev immo: f (Bible Hebraica, také Aleppo codex transkripce výslovnosti) 21 Nebudete jíst každou zdechlinu ("nevelu") (k)bydlícímu který v branách (lůně) tvých dáš ji a jedl (či jedla, má poznámka) ji nebo prodal (k)cizinci protože lid svatý ty (k)Jahvemu Bohu tvému nebudeš vařit kůzle (dítě) v mléce matky jeho (či její, má poznámka): f (Můj doslovný překlad: Bible Hebraica, také Aleppo codex)

לﬡ תאכלו כל-נבלה לגר אשר-בשריך תתננה ואכלּה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא-תבשל גדי בחלב אמו: פ

(Bible Hebraica, také Aleppo codex) 21 Žádné umrliny (která zemřela sama od sebe, viz Bible krále Jakuba – King James Version) jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho. (Bible kralická)

Otcem ortodoxních (tj. kteří by nikdy nejedli zdechliny) židů je ďábel, tj. vrah a lhář od počátku, tj. (také dobrá) smrt (Jan 8:44). Ďábel je vládce tohoto světa (Jan 14:30). Tito ortodoxní židé se msti oko za oko zub za zub (Exodus 21:24) a mají povinnost vyhladit nepřátele židů, tj. Amáleka (Exodus 17:14 či 1 Samuelova 15:1-35 či Matouš 5:43-44). Protože tito ortodoxní židé (nyní) vládnou světu, tak, jestliže nechci být zabit jako Ježíš z Nazaretu či apoštol Pavel či disident bez podpory židů za komunistické vlády či nechci být znovu perzekuován jako v advokacii a v české Straně zelených, tak je třeba být velmi opatrný v útocích proti těmto ortodoxním židům ovládajícím (současný) svět z důvodu jejich odporu proti zákonnému schválení v běžných obchodech prodeje masa zdechlin zvířat (která zemřela sama od sebe), jmenovitě po veterinární pitvě a převařených v několika vodách. Tito ortodoxní židé (možná hadi, viz USA televizní seriál “V jako vítězství”) mají obavu a musí vyzkoušet, jestli schválení jezení těchto zdechlin zvířat lidmi, nevzbudí velkou vlnu antisemitismu vůči těm, kteří tyto zdechliny ze zdravotních či náboženských důvodů nemohou a odmítnou jíst, což by umožnilo rozeznat tyto ortodoxní židy a naopak nežidy. Zároveň by možná chtěli získat příležitost, jak se mi pomstít za můj případný ortodoxní antisemitismus, jestli na ně pro tento důvod začnu útočit, což by pro ně celou záležitost částečně vyřešilo (Žalmy 94:1 “Hospodin je Bůh odplaty, Hospodine mstiteli, zjev se.”). Proto nyní to chce čas a vyčkávat.

Deuteronomy 14:21 You must not eat any (without slaughter by people, my note) carrion. Either you will give it to a homeless human who lives in your gates to eat it, or you will sell it to a foreigner. Because you are a holy people of the Lord, your God. You will not cook kid in milk of his mother. (Czech ecumenical translation) 21 You will not eat any (without kosher slaughter, my note) carrion, to a foreigner, who is within your gates, you can give it to eat, or you will sell (it) to a foreigner, because you are an holy people to the Lord, your God. You will not cook kid in milk of his mother. (Sicher - Czech rabbinical translation) 21 lo tochelu chol-nevelah lagger ašer-bišarecha tittennena vaachala o machor lenachri ki am kadoš atta lADONAJ elohecha lo-tevaššel gedi bahhalev immo: f (Bible Hebraica, also Aleppo codex transcription of pronunciation) 21 You will not eat every carrion ("nevelah") to the living who in your gates (womb) you will give it and he (or she, my note) ate it or you sold to a foreigner because the holy people you to Yahweh your God you will not cook kid in milk of his (or her, my note) mother: f (My verbatim translation: Bible Hebraica, also Aleppo codex)

לﬡ תאכלו כל-נבלה לגר אשר-בשריך תתננה ואכלּה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא-תבשל גדי בחלב אמו: פ

(Bible Hebraica, also Aleppo codex) 21 No dead (anything that died of itself, see Bible King James Version) you will eat; to the incoming, that is in your gates, you will give it and he or she will eat it or you will sell to the foreigner, because you are an holy people to the Lord your God. You will not cook a kid in the milk of his or her mother. (Bible of Kralice)


The father of Orthodox (i.e. who would never eat carrions) Jews is the devil, i.e. a murderer and a liar from the beginning, i.e. (also good) death (John 8:44). The devil is the ruler of this world (John 14:30). These Orthodox Jews take revenge eye for an eye tooth for tooth (Exodus 21:24) and have a duty to exterminate the enemies of the Jews, i.e. the Amalek (Exodus 17:14 or 1 Samuel 15: 1-35 or Matthew 5: 43-44). Because these Orthodox Jews (now) govern the world, if I do not want to be killed like Jesus of Nazareth or the Apostle Paul or a dissident without the support of the Jews under the Communists government, or if I do not want to be persecuted again as in advocacy and in the Czech Green Party, so it is necessary to be careful in attacks against these orthodox Jews controlling (contemporary) world on the grounds of their opposition to legal approving the mainstream shop sale of meat of carrions of animals (which died of themselves), namely after veterinary autopsy and boiled in several waters. These Orthodox Jews (possibly snakes, see “V” US TV series) are afraid and must test, if approving the eating of these animal carrions by humans does not provoke a great wave of anti-Semitism against those who, for health or religious reasons, will refuse to eat these carrions which would enable to distinguish these Orthodox Jews and on the contrary not-Jews. At the same time, they possibly want to have the opportunity to take revenge against me for my possible orthodox anti-Semitism, if for this reason I begin to attack them, which would partially resolve the whole matter for them (Psalms 94:1 ”Lord is the God of revenge, become apparent, Lord the avenger.”). That is why it takes time and to waite now.

Zdroje/ Sources: DAVAR3 (zkráceně také D3) je aplikace českého autora určená ke studiu Bible s překlady Bible viz/ DAVAR3 (abbreviated as D3) is an application by a Czech author designed to study the Bible with Bible translations see: https://www.instaluj.cz/davar3 ; Český ekumenický překlad, viz/ Czech ecumenical translation, see: http://www.biblenet.cz/ ; KICUR ŠULCHAN ARUCH, Kniha II, Rabi Šlomo Ganzfried, přeložil: Miriam Havelková, nakladatelství AGADAH s.r.o., Česká republika 2012, kapitola 167, odstavec 8., strana 296/ KITZUR SHULCHAN ARUCH, Book II, Rabbi Shlomo Ganzfried, translated by: Miriam Havelková, publishing house AGADAH s.r.o., Czech Republic 2012, chapter 167, paragraph 8., page 296; Žid Süss - Jud Süss (Lion Feuchtwanger židovský román 1925, Veit Harlan nacistický film 1940)/ Jud Süss - Süss the Jew (Lion Feuchtwanger Jewish novel 1925, Veit Harlan Nazi film 1940); studie dvou neortodoxních židů Theodora Mucha a Karla Pfeifera Svár bratří v domě izraelském Židovstvo mezi fundamentalismem a osvícenstvím, z německého originálu Bruderzwist im Hause Israel přeložila Marie Goldmannová v České republice vydalo nakladatelství THEMIS, Praha 2000, s. 17, 31, 33-34, 102, 113 a 123/ study of two unorthodox Jews Theodor Much and Karel Pfeifer The quarrel of brothers in the house of Israel Judaism between fundamentalism and the Enlightenment, translated from the German original Bruderzwist im Hause Israel by Mary Goldmann in the Czech Republic published by THEMIS, Prague 2000, pp. 17, 31, 33-34, 102, 113 and 123