23-07-2020

INDEX

   

23.07.2020 Výše uvedené ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU. (viz http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1793-20_1 ) Ústavní soud České republiky bez přítomnosti účastníků dne 23. července 2020 ve věci mé ústavní stížnosti č.j. III. ÚS 1793/20 rozhodl o odmítnutí této mé ústavní stížnosti a s ním spojeného návrhu na zrušení ustanovení veterinárního zákona s tím, že se údajně nejedná o jiný zásah orgánu veřejné moci, přestože vydání tržního řádu obce je upraveno dle veřejnoprávního paragrafu 18 zákona číslo 455/1991 Sbírky živnostenského zákona. Podle tohoto rozhodnutí ústavního soudu „uzavření smlouvy o pronájmu tržního místa na tržišti provozované obcí je“ (tak údajně) „záležitostí ryze soukromoprávní (v případě obce se tak děje v samostatné působnosti) a žádnou z potenciálních smluvních stran nelze nutit k tomu, aby do smluvního vztahu vstoupila.“ 

Nejdůležitější je však následující názor ústavního soudu, který má povahu závazného precedentu, který je podle mne zločinem proti lidskosti, protože de facto legitimizuje současné vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat za každý měsíc i na území České republiky. Podle tohoto rozhodnutí ústavního soudu „je navíc věcí pronajímatele, aby určil, jaké zboží má být na tržišti nabízeno a stanovil podmínky pro jeho prodej. Odmítnutí stěžovatelovy žádosti o pronájem tržního místa odůvodněné tím, že jím zamýšlený prodej masa zdechlin (byť čerstvých a třeba i s veterinárním atestem) je v rozporu s veterinárními předpisy, jejichž dodržování je vyžadováno i v Provozním řádu tržiště, představuje“ údajně „ze strany města Hustopeče zcela legitimní postup.“

July 23, 2020 Above mentioned DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT. (see http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1793-20_1 ) The Constitutional Court of the Czech Republic without the presence of the participants on 23 July, 2020 in the matter of my constitutional complaint File no. III. ÚS 1793/20 decided to reject this my constitutional complaint and the related proposal to repeal the provisions of the Veterinary Act, stating that it is not another intervention of a public authority, although the question of the Market Rules of the municipality is regulated by public law paragraph 18 of Act No. 455/1991 Coll. Trade Licensing Act. According to this decision of the constitutional court „the conclusion of a contract for the lease of a market place in a market operated by a municipality is“ (so allegedly) „a purely private law matter (in the case of a municipality it is done within independent jurisdiction) and none of the potential contracting parties can be forced to enter into a contractual relationship.“ 

Most important, however, is the following opinion of the constitutional court, which has the nature of a binding precedent, which in my opinion is a crime against humanity, because it de facto legitimizes contemporary murders of tens of millions of farm animals for each month also in the territory of the Czech Republic. „In addition,“ according to this decision of the constitutional court „it is for the lessor to determine what goods are to be offered at the market and to determine the conditions for their sale. The rejection of the complainant's application for the lease of a market place justified on the grounds that his intended sale of carrion meat (even fresh and perhaps also with a veterinary certificate) is in conflict with veterinary regulations, compliance with which is required in the Market Rules, represents“ allegedly „a completely legitimate procedure on the part of the town of Hustopeče.“