12-06-2020

INDEX

     
12.06.2020 Podám ústavní stížnost (viz výše v českém jazyku se strojovým překladačem google translator) proti odmítnutí města Hustopeče a jeho správce tržiště mi pronajmout jedno tržní místo na tržišti na Dukelském nám. v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího masa z mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti) zejména etickým vegetariánům, kteří se neobejdou úplně bez jedení masa.
 
Případně podám ústavní stížnost po pronajmutí výše uvedeného tržního místa pro výše uvedený účel proti pravomocnému rozhodnutí Krajské veterinární správy o jejím nesouhlasu s volným prodejem výše uvedených zdechlin a naopak nutné porážce zvířat dle současného zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v aktuálním znění z důvodů pochybnosti o dodržení povinností nebo požadavků na zajištění jejich zdravotní nezávadnosti, jestliže dotčená ustanovení tohto zákona nebudou považováno za protiústavní.
 
V této ústavní stížnosti navrhnu zrušení §3 odst. 1 písm. d), §5 odst. 1 písm. h), §18, §21 odst. 1, §27a odst. 1 písm. b) a §27a odst. 3 zákona, §39 odst. 2 a odst. 3, §39 až §41, §42 odst. 2 druhý a třetí rozvité větné předměty zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v aktuálním znění pro jeho protiústavnost (viz níže můj článek z 17.05.2020). V případě této mé ústavní stížnost proti výše uvedenému rozhodnutí Krajské veterinární správy bude odůvodněnost této ústavní stížnosti aplikací zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ještě více jasná.
 
Tato ústavní stížnost není nepřípustná, i kdyby Ústavní soud došel v této věci k názoru, že jsem nevyčerpal všechny procesní prostředky, protože tato ústavní stížnost ve smyslu §75 odst. 2) písm. a) zákona o Ústavním soudu svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a bude podána ve zde předepsané lhůtě 1 roku, protože v případě povolení volného prodeje masa zdechlin zvířat za zákonem garantovaných podmínek by šlo o zřejmě zlomový praktický milník v boji proti otroctví v současných porážkových velkochovech nejvíce vražděných hospodářských zvířat (v České republice je např. cca půl milionu zavražděných brojlerů, tzn. slepičích kuřat denně,  což činí v České republice s cca 10 miliony obyvatel příšerné číslo cca 30 miliónů zavražděných brojlerů za dva měsíce, což je jakýsi nový holocaust, viz Zdroje).

June 12, 2020 I will file a constitutional complaint (see above in the Czech language with google translator) against refusal of the Town of Hustopeče and its market administrator to rent me one market place at market on Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of chicken (hen) meat from my own small farm (breeding activity), especially to ethical vegetarians who do not survive without eating meat completely.

Alternatively, I will file a constitutional complaint after the lease of the above market place for the above mentioned purpose against a final decision of the Regional Veterinary Administration about its disagreement with the free sale of the above mentioned carrions and on the contrary necessary slaughter under the current Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care in the current version due to doubts about compliance with obligations or requirements to ensure their health safety, unless the concerned provisions of the Act are considered unconstitutional.
 
In this constitutional complaint, I propose the repeal of §3 paragraph 1 letter d), §5 paragraph 1 letter h), §18, §21 paragraph 1, §27a paragraph 1 letter b) and §27a paragraph 3, §39 paragraph 2 and paragraph 3, §39 to §41, §42 paragraph 2 the second and third developed sentence objects of the Act No. 166/1999 Coll. on Veterinary Care in the current wording for its unconstitutionality (see below my article from May 17, 2020). In the case of my constitutional complaint against the above mentioned decision of the Regional Veterinary Administration, the justification of this constitutional complaint through the application of the Act No. 166/1999 Coll. will be even more clear.
 
This constitutional complaint is not inadmissible, even if the Constitutional Court came to the conclusion in this case that I did not exhaust all procedural means, because in the sense of §75 letter a) of the Act on the Constitutional Court this constitutional complaint substantially exceeds the complainant's own interests through its significance and will be filed within the period of 1 year prescribed here, because in the case of permitting free sale of meat of carrions under legally guaranteed conditions it would be apparently the turning practical point in the fight against the slavery in present slaughter factory farms of the most murdered farm animals (in the Czech Republic there are, for example, about half a million broilers killed, i.e. chickens of hens per day, which makes in the Czech Republic with about 10 million inhabitants a terrible number of about 30 million murdered broilers in two months , which is a kind of new holocaust, see Sources).

Zdroje/ Sources: čas 30.-60. sekunda záznamu, Týden podle Jaromíra Soukupa | Barrandov.tv, TV Barrandov - baví nás bavit [online], Copyright © 2008 [cit. 20.05.2020], Dostupné z/ time 30-60 second of record, Week according to Jaromír Soukup Barrandov.tv, TV Barrandov - we enjoy entertaining [online], Copyright © 2008 [cit. 20.05.2020], Available from : https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018