2020-05-17

INDEX

   
17.05.2020 (zkrácená verze) Dnes jsem podal žádost o pronájem jednoho tržního místa na tržišti na Dukelském nám. v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího masa z mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti) zejména etickým vegetariánům, kteří se neobejdou úplně bez jedení masa

Vážení.

(město Hustopeče, správce tržiště: Organizační složka města Hustopeče Správa a údržba budov)

Jsem drobný chovatel drůbeže na své zahradě se sklepem na Habánské ulici v Hustopečích a žádám tímto o pronájem jednoho tržního místa na tržišti na Dukelském nám. v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího masa z tohoto mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti).

Odůvodnění:

Podle § 18 odst. 5 českého zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči Potraviny živočišného původu, které neodpovídají požadavkům zdravotní nezávadnosti, se posuzují jako nepoživatelné.

Avšak u masa zdechlin po veterinární pitvě, pokud „jsou tepelně opracovány po dobu 5 až 6 minut při teplotě 121°C, dochází ke zničení vegetativních forem mikroorganismů, ale i spór.“ (Zdroj: Střední odborné učiliště Domažlice, Výukový materiál, Potraviny a výživa, cit. 15.03.2019, viz https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html ) Toto je možno převařením masa mnou zamýšlených nabízených zdechlin drůbeže po veterinární pitvě v tlakovém hrnci např. v několika vodách.

Proto §18 českého zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči považuji za protiústavní, protože v současnosti v České republice tyto zákonné podmínky v podstatě znemožňují volný prodej čerstvého masa přirozeně zásadně na stáří uhynutých zvířat i po veterinární pitvě.

Toto mé stanovisko o protiústavnosti znemožnění volného prodeje i po veterinární pitvě masa přirozeně uhynutých zvířat opírám o současný trend v českém právu, který zásadně mění pohled na práva zvířat v naší společnosti.

Jde zejména o LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD: Článek 3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu ... („všem“, tedy zaručují se lidem i zvířatům, která mají dle českého práva právní osobnost, viz níže obč. zák., má poznámka) a zároveň podle článku 6 (1) Každý má právo na život.

Dále jde o zák. č. 114/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, jestli podle této novely tr. zák. §302 Týrání zvířat (3) způsobí tento čin týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude pachatel potrestán odnětím svobody na dvě léta až šest let (tento trestný čin se zpřísněným trestem by mohl dopadat i na bezdůvodnou porážku zvířete, má poznámka), a jestli podle této novely tr. zák. zcela nového §302a Chov zvířat v nevhodných podmínkách (4) způsobí tento čin trvalé (zdravotní) následky či smrt většímu počtu zvířat, bude pachatel potrestán odnětím svobody na pět až deset let.

Dále jde o zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Podle §8 obč. zák. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. (Jde o tradiční principy a principy moderního práva "neminem laedere" /nikomu neškodit/ a kritérium svobody jednotlivce, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, což by se mohlo týkat také "abusus iuris" /zneužití práva/ porazit zvíře, tj. týrání zvířat jejich bezdůvodnou porážkou, podle mne jde o delikt dle § 2909 obč. zák. Porušení dobrých mravů či § 2910 obč. zák. Porušení zákona /jmenovitě tr. zák., viz výše/, má poznámka).

Podle § 494 obč. zák. Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. (Z tohoto ustanovení podle mne plyne právní osobnost zvířat, protože zvíře není věcí, avšak má velmi omezenou svéprávnost /opice/ nebo žádnou /had/, a potřebuje opatrovnictví a zastoupení člověkem při výkonu svých povinností a práv mu přiznaných v rámci českého právního řádu /např. viz výše uvedená ustanovení tr. zák./, přesto však platí, že všichni živí tvorové by měli mít v naší společnosti práva uznaná spravedlivým způsobem zákony státu, má poznámka)

Jsou to také §2 (3) obč. zák. zákaz krutosti (i ke zvířatům má poznámka), §3 obč. zák. (1) zákaz působit bezdůvodnou újmu druhým (tzn. i zvířatům, má poznámka), (2) písm. a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, písm. f)  nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží (viz výše práva zvířat dle tr. zák., má poznámka), (3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti (tj. zřejmě dobrých mravů, má poznámka) a práva.

Dle provozního řádu tržiště na Dukelském nám. v Hustopečích správce tržiště si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit. To by neměl být můj případ.

Protože podle Článku 2 (3) české Ústavy Státní moc slouží všem občanům ... (tedy slouží mně i /českým/ zvířatům, která mají dle českého práva právní osobnost, viz výše obč. zák., má poznámka)

A protože podle LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Článku 26 (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost., (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. (což se týká i mé výše uvedené hospodářské činnosti na Vašem tržišti, když by se pro ni neměla uplatnit z důvodu mnou namítané neústavnosti shora uvedená právní omezení, má poznámka)

Přílohy: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Shrnutí Filosofie rovnováhy (4 strany A4), copyleft 14.5.2020

S uctivým pozdravem

V Hustopečích 17.5.2020        JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

May 17, 2020 (short version) Today I filed an application to rent one market place at market on Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of chicken (hen) meat from my own small farm (breeding activity), especially to ethical vegetarians who do not survive without eating meat completely

Dear.

(the Town of Hustopeče, the market administrator: Organizational Unit of the Town of Hustopeče Administration and Maintenance of Buildings)

I am a small poultry breeder in my garden with a cellar on Habánská Street in Hustopeče, and I hereby ask about the lease of one market place at the market on Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of chicken (hen) meat from this own small farm (breeding activity).

Justification:

According to § 18 (5) of Czech Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care Foods of animal origin that do not meet the health requirements are considered inedible.

But for the the meat of carrions, if "they are processed thermally for a period of time 5 until 6 minutes at temperature 121°C, there is destruction of vegetative forms of microorganisms, but also of spores." (Source: Secondary Vocational School Domažlice, tutorial material, Food and nutrition, quoted 15.03.2019, see https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html ) This is possible by boiling the meat of the by me intended offered poultry carrions after a veterinary autopsy in a pressure cooker, for example in several waters.

Therefore §18 of the Czech Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care I consider unconstitutional, because at present time in the Czech Republic these legal conditions basically prevent the free sale of fresh meat of naturally dead animals, on principle for old age even after veterinary autopsy.

I base this opinion on the unconstitutionality of the impossibility of free sale even after a veterinary autopsy, of the meat of naturally dead animals on the current trend in Czech law, which fundamentally changes the view of animal rights in our society.

In particular, it is the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS: Article 3 (1) Fundamental rights and freedoms are guaranteed to all without distinction ... ("to all", thus they are guaranteed to both people and animals, which have legal personality, see below the Civil Code, my note) and at the same time according to Article 6 (1) Everyone has the right to life.

It is also the Act No. 114/2020 Coll. Act amending Act No. 40/2009 Coll. the Criminal Code, if according to this amendment of the Criminal Code § 302 Cruelty to animals (3) this act causes the permanent health consequences of abused animal or death, the offender will be punished by imprisonment from two years to six years (this criminal act with more severe punishment could also be the unjustified slaughter of an animal, my note), and if according to this amendment of the Criminal Code completely new §302a The breeding of animals in unsuitable conditions  (4) this act causes permanent (health) consequences or death to a larger number of animals, the offender will be punished by imprisonment from five to ten years.

It is also the Act No. 89/2012 Coll. Civil Code.

According to §8 of the Civil Code Manifest abuse of law does not enjoy legal protection. (These are the traditional principles and principles of modern law "neminem laedere" /not to harm anyone/ and the criterion of individual freedom that one's freedom ends where the other's freedom begins, which could also apply to "abusus iuris" (abuse of law) to slaughter an animal, i.e. animal cruelty through their unjustified slaughter, in my opinion it is a tort according to § 2909 of the Civil Code Violation of good morals or § 2910 of the Civil Code Violation of the law /namely of the Criminal Code, see above /, my note).

According to § 494 of the Civil Code A living animal has a special meaning and value as a living creature already gifted by senses. A live animal is not a thing and the provisions on things apply to a living animal similarly only to the extent that it does not contradict its nature. (In my opinion, this provision implies the legal personality of animals, because the animal is not a thing, but has a very limited legal capacity /monkey/ or none /serpent/, and needs custody and representation of human being in the exercise of their duties and rights granted them under Czech law /e.g. see the above provisions of the Criminal Code/, however, it is true that all living creatures should have in our society the rights recognized in righteous way by State laws, my note)

They are also §2 (3) of the Civil Code prohibition of cruelty (also to animals, my note), §3 of the Civil Code (1) a ban on causing unjustified harm to others (ie also to animals, my note), (2) letter A) everyone has the right to the protection of their life and health, letter F) no one can be denied what belongs to them by law (see above the rights of animals according to the Criminal Code, my note), (3) Private law also springs from other generally recognized principles of justice (ie apparently good morals, my note) and law.

According to the operating rules of the market on Dukelské square in Hustopeče, the market administrator reserves the right to assess the sales assortment and, if necessary, to exclude an unsuitable assortment or part of it from sale. It should not be my case.

Because according to Article 2 (3) of the Czech Constitution, the State Power serves all citizens ... (i.e. it serves both me and /Czech/ animals which have legal personality according to Czech law, see the above-mentioned Civil Code, my note)

And because according to the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS Article 26 (1) Everyone has the right to freely choose a profession and to prepare for it, as well as the right to engage in business and other economic activity. (2) The law may determine conditions and restrictions for activities. (This also applies to my above-mentioned economic activity in Your market, when the above-mentioned legal restrictions should not apply to it due to the unconstitutionality, which I object to, my note)

Attachments: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Summary of Philosophy of Balance (4 pages A4), copyleft 14.5.2020

Sincerely

In Hustopeče 17.5.2020 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.