2020-03-20-2

INDEX

   
20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19

Německá televize velebí virus: … planeta zezelená. … zašly stanice ARD a ZDF ještě dál … Christian Brandes (38) se skupinou Bohemian ("Böhmen" v německém jazyku) Browser Ballett (českého webového prohlížeče balet, má poznámka). Dětem… jak je to s pandemií koronaviru. „Možná je koronavirus odpovědí na turbokapitalismus. … Půjde-li to takto dále, možná zažijeme nový zelený ráj.“ … virus je „krásný a smysluplný reflex (pomsta, má poznámka) přírody, aby lidem opětovně řekla, kdo je tu pánem“. „Je pozoruhodné, jak je virus spravedlivý.“ (tj. jestli nenapravená tato pomsta přírody za nemilosrdnost lidí vůči živým tvorům, nyní zejména hospodářským zvířatům je nejprve zásadně proti starým a jen pak proti mladým lidem)

March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019

German television praises coronavirus COVID-19 … planet will be green. … ARD and ZDF went even further… Christian Brandes (38) with group of Bohemian ("Böhmen" in German language) Browser Ballett (Czech browser ballet, my note). Children … what about coronavirus pandemic. "Maybe the coronavirus is the answer to turbo-capitalism. … If we go further this way, we may experience a new green paradise." … virus is "a beautiful and meaningful reflex (revenge, my note) of nature to tell people again who is the master here." "It is remarkable how righteous the virus is." (ie. if not corrected this revenge of nature for mercilessness of people on living creatures, now especially on farm animals is firstly on principle against the old and only then against the young people)

Zdroje/ Sources: https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/nemecka-televize-velebi-vir-vymyti-stare-planeta-zezelena-40317376 : 2020, Německo, Autor-vpl, Právo