INDEX

ZÁVĚR FILOSOFIE ROVNOVÁHY/

CONCLUSION OF PHILOSOPHY OF BALANCE

raj
http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/

    

Obsah/ Contents

1) vlajkacz Česká verze

2) engOSN English version and multilingual mechanical translation from English language

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. (všechny citáty z Bible v této knize z důvodu autorských práv zásadně v češtině Bible kralická viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php : Bible kralická, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha či z BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz ,  v angličtině  King James Version http://www.biblegateway.com/ )

 

politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)

        

FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

 

Biblický ráj jistě bude!

Co možná nejméně smrti a bolesti!

Je jedlík poražených živočichů realista nebo naopak had?

X

Darwinismus, ortodoxní židovství: "Slabí (nezpůsobilí) jedinci vždy postupně vyhynou."

To je výrok realisty nebo naopak hada v Biblickém ráji?

political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)

 

PHILOSOPHY OF BALANCE

PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations).

  

 Biblical paradise will surely be!

The least possible death and pain!

Is eater of slaughtered animals a realist or on the contrary a serpent?

X

Darwinism, Orthodox Judaism: "The weak (unfit) individuals always gradually become extinct."

It is the statement of a realist or on the contrary of a serpent in Biblical paradise?

PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ

 

PRODEJ PŘEVRATNÉ KNIHY O SYMBIOTICKÝCH ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A CHOVATELSTVÍ

 

sidlo logo  deska   tgm2

Copyleft 24.09.2019

 

vlajkacz
 
         
Filosofický experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D. v Hustopečích, Česká republika nová:
   
 
 politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)
           
21/04/2019 Jestliže nebude uzákonění porážkové daně motivující lidi nevraždit zvířata a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech, pak podle mé Filozofie rovnováhy v rámci možná jen 100 let jako pomsta přírody přijde krajní světová krize, kdy budou např. jaderné války, např. z důvodu světové migrace či ekonomické krize, nacistických diktatur nebo klimatických změn.

 

FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

 „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace) (tj. což je možná také více názor /spekulace/).

07/07/2018 Teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji.

Jeden člověk mi řekl, že přemýšlel o mé Filosofii rovnováhy, ale že člověk je predátor a stojí na vrcholu potravního řetězce. Že má pět dětí a chce, aby měli co jíst a měli zdravé kosti. Že maso jeho rodina moc nejí. Jestliže mají u něj chovaná zvířata krátký ale šťastný život a jsou poražena košer porážkou, tedy protnutím krční tepny, tedy téměř bez bolesti, tak jeho rodina nemá žádný hřích. Hřích je zvíře v zemědělském průmyslovém velkochovu zvířat. Že nárok na život má pouze ten, kdo o něj bojuje (tj. pravda je relativní, pravdu má ten, kdo si ji prosadí, přízeň osudu nelze ovlivnit a lze pouze využít). Že jde o přírodní rovnováhu. Že jestliže by lvi nežrali antilopy, tak se antilopy přemnoží a stejně zemřou hladem. Jde o Darwinovu evoluční teorii či ortodoxní židovství, že je to tak v přírodě dané a není možné to změnit.

Na to jsem mu ironicky řekl, že je úplný vegetarián a že se zvířata u něj mají jako v Biblickém ráji. Nyní již vážně jsem mu řekl, že, ačkoliv evoluce je zřejmě jistá, tak Darwinova evoluční teorie je jednou z mnoha teorií evoluce a že již při jejím vzniku existovaly jiné teorie evoluce, např. lamarckismus. Že teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji. Jsem nucen provádět osobní životní experiment, že podle Filosofie rovnováhy má nárok na život ten, kdo co možná nejvíce žije v míru se svým okolím, tj. zejména jak se svými dravci tak i se svou kořistí, avšak jeho nebo její boj o život je jen druhořadý (zkouším si zajistit přízeň osudu vzájemnou pomocí a přátelstvím místo boje o život, to je jen má slabost podle darwinismu, viz křesťanství jako náboženství ve skutečnosti dravé kořisti).

Toto se opírá o mou vědeckou hypotézu, že podle „Filosofie rovnováhy“ jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme,  nebo zda je zabíjíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle „Filosofie rovnováhy“ základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat  si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky,  resp. jej požírají,  což se v našem makrosvětě zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod. K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle „Filosofie rovnováhy“ tyto živé mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, resp. jej nepožírají.  A požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěli sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat.

12/10/2018 Jediné pro člověka celoživotně přijatelné hlavní formální pravidlo: Nedělej tvé odporné jinému. Rabín Hilel či Ježíš Nazaretský vs. rabín Šamaj. (Talmud, Shabbat 31a, Bible, Tob 4,15, Bible, Lk 6,31, Mt 7,12, Korán 83:1-6)

Protiargument shora uvedeného hlavního (zlatého) formálního pravidla je takový, že navzdory rozumové a citové něčí (např. mé) osobní životní zkušenosti podle rozumové a citové všeobecné zkušenosti v přírodě silní predátoři v nejšírším smyslu většinou neoplácejí dobro dobrem a zlo zlem, tj. velmi částo působí o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti, protože (údajně ve skutečnosti) nejvíc nechtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi.

Protiargument tamtoho protiargumentu je slovy současné převládající darwinistické teorie Richarda Dawkinse v jeho díle "Sobecký gen", že evoluce přírody je podle mé Filosofie rovnováhy většinově založena na altruistické a naopak sobecké reciprocitě nikoliv na výlučné sobeckosti např. genů, jak předpokládá  darwinismus i Dawkins, nepřímý důkaz tohoto sporu mezi darwinismem a mou Filosofií rovnováhy bude schopná udělat pouze příroda, jestli se z dlouhodobého hlediska vyplatí sobeckost lidí ve vztahu k jiným živým tvorům i lidem, nebo naopak, jestli bude tato sobeckost recipročně přírodou pomstěna, dle mé Filosofie rovnováhy tímto přímým důkazem je v námi ovlivnitelném čase nicméně automatické ustavení Biblického ráje, tj. světa, kde se budou mít všichni rádi.

Zatímco co možná nejméně smrti a bolesti je absolutní hodnota, tak subjektivně tolerována bez přiměřeného protiútoku by měla být pouze spodní hranice o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti (zvláště ve vztahu k samicím jako dárkyním života) jako subjektivně relativní hodnota o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti jako zřejmá součást tamté absolutní hodnoty, ale úmyslné zabití člověka nebo zvířete je absolutně nepřípustné vyjma krajní nouze.

PETICE:

1) za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech, aby i těhotné a kojící ženy a malé děti nemuseli jíst poražená zvířata

2) ideálně za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

ad 1)

Petice (viz níže) za prodej v běžných obchodech přirozeně zásadně na stáří uhynutých zvířat (resp. těl těchto zvířat) (např. po pitvě veterináře a pro lidi převařené v několika vodách) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa navzdory v současnosti v Evropské unii platnému zákazu (šlo by o jeho prodej nejdříve pouze doplňkově, z dlouhodobého hlediska nakonec ideálně výlučně, toto maso se jedlo již ve starověku*), protože těhotné a kojící ženy a malé děti musí jíst maso, čemuž brání zejména zájmy a zákony různých silných lobbystických skupin**.

ad 2)

Mnou navržená možná poražková daň (viz níže petice) radikálně omezuje spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňuje zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat, kde jsou hospodářská zvířata zásadně mučena od svého narození (např. v rámci zrůdných genetických pokusů, při kterých šílení vědci obdobní jako nacistický válečný zločinec proti lidskosti Josef Mengele vyšlechtili např. kuřecí brojlery /v České republice s 10 miliony obyvatel je cca půl milionu zavražděných brojlerů denně***/, nebo např. je zde hospodářským zvířatům omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, jsou krmena tak, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a krátce, tj. nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách, oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a pro lidi zásadně převařené v několika vodách) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi.

 

13/08/2018 Dvě možnosti krizového vývoje v současném světě

   
Lid má takovou vládu, jakou si zaslouží, nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů v současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší demokracie bez tohoto uzákonění a nejhorší je diktatura bez tohoto uzákonění (tyranie). Existuje obecně rozšířená vědecká hypotéza, že ve Vesmíru je tak málo života, protože, jestliže určitá civilizace nepřekoná výše uvedený sobecký přístup ke světu, tak v určité (radiové či Vesmírné letecké technologie) fázi svého vývoje zničí a vyhubí sama sebe. Viz
https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox .

 

Za současného světového lidského konzumního blahobytu jsou zřejmě uzákonění porážkové daně a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech pouhou utopií, v současnosti zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce pomoci masově nejvíce mučeným vězněným hospodářským zvířatům zásadně pouze na vlastní zahradě a jinak velmi málo. Dle mé Filosofie rovnováhy budou dvě možnosti:

 

1) Horší možnost s pravděpodobností cca 49% je, že karma (skutky) lidstva je již tak zatížená způsobenou obrovskou zbytečnou smrtí a bolestí především hospodářských a i jiných zvířat ale také lidí, že nedojde k uzákonění porážkové daně a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech a jako osudová pomsta vypukne krajní světová krize, kdy budou např. jaderné války, např. z důvodu světové migrace či ekonomické krize, nacistických diktatur nebo klimatických změn (Biblická apokalypsa)****. Těhotné a kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso, dosud mít děti znamená převzít odpovědnost za vraždy zvířat. V tomto případě slabší (kořist) spravedlivý člověk, který nemůže působit se svými dětmi od jejich narození ne o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti, zejména jíst z masa zásadně pouze zdechliny zemřelé přirozenou smrtí zásadně na stáří, aby unikli trestu smrti a bolesti, by měl zemřít bezdětný téměř bez tělesné a duševní bolesti po šťastném, dlouhém a důstojném životě.

 

2) Lepší možnost s pravděpodobností cca 51% je, že nějaký stát uzákoní porážkovou daň a prodej přirozeně zásadně na stáří zemřelých hospodářských zvířat (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) ve svých běžných obchodech také pro těhotné a kojící ženy a malé děti v dostatečném předstihu, aby předešel osudové pomstě za způsobené bezpráví na masově nejvíce mučených vězněných hospodářských zvířatech, a tak díky mnou předpokládanému z dlouhodobého hlediska nejsilnějšímu zákonu tohoto světa v podobě charity unikne této Biblické apokalypse a zřejmě jej bude čekat exodus, tj. vyjití z otroctví jeho zvířat možná i jeho lidí (viz výše uvedená politeia). Těhotné a kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso. V tomto případě by slabší (kořist) spravedlivý člověk neměl zemřít bezdětný.


* Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho. Bible, Lv 5,2-19, Lv 11, Lv 17,10-16, Lv 22,1-16, Dt 14,1-21, Sd 14,5-20, Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verše 4/3-5/3, Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146: Ortodoxní židé a ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny. (Tzn. nakonec v nějakém státě v Západním světě bude povoleno jíst ze zvířecích těl pouze zdechliny, tak všichni ortodoxní židé tohoto státu a velmi těžko i všichni ortodoxní muslimové tohoto státu se stanou zcela integrovanými neortodoxními židy a i zcela integrovanými neortodoxními muslimy.)


Literatura:
Základní modlitba židovství Šema Jisra'el doslova "Slyš, Izraeli" zní:

 
Slyš Jisraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest. Milovati budeš Hospodina, Boha svého, celým srdcem svým a celou duší svou a celou silou svou, a budou slova tato, která já přikazuji tobě dnes, na srdci tvém. A vštípíš je dětem svým a budeš mluviti o nich, sedě v domě svém a kráčeje po cestě a léhaje a vstávaje. A uvážeš je jako znamení na ruku svou a budou čelním páskem mezi očima tvýma; a napíšeš je na veřeje domu svého a na brány své.

 
—  Tóra, Deuteronomium 6:4-9 (překlad G. Sicher

 
I stane se, když poslušně poslouchati budete příkazů mých, které já přikazuji vám dnes, abyste milovali Hospodina, Boha svého, a sloužili mu celým srdcem svým a celou duší svou, tak dám déšť země vaší v (pravý) čas jeho, ranní a pozdní, a budeš sklízet obilí své a mošt svůj a olej svůj. A dám trávu na poli pro dobytek tvůj a (ty) budeš jíst a nasytíš se. Střežte se, aby nebylo omámeno srdce vaše a vy jste sešli a sloužili bohům jiným a klaněli se jim. Pak by vzplanul hněv Hospodinův proti vám a on bránil by nebi, aby nebylo deště, a půda by nedala úrodu svou; a (vy) byste zmizeli rychle se země krásné, kterou Hospodin vám dává. Vložte tedy tato slova moje na srdce své a duši svou a přivažte je jako znamení na ruku svou a nechť jsou čelním páskem mezi očima tvýma; a učte jim děti své, mluvíce o nich, když sedíš v domě svém a kráčíš po cestě, uléháš a vstáváš, a napíšeš je na veřeje domu svého a na brány své, aby byly rozmnoženy dni vaše a dni dětí vašich na půdě, kterou přísahou zaslíbil Hospodin otcům vašim, že jim ji dá, pokud (trvají) nebesa nad zemí.

 
—  Tóra, Deuteronomium 11:13-21 (překlad G. Sicher

 
I pravil Hospodin Mojžíšovi řka: Mluv k synům Jisraele a řekni jim, aby si dělali cicit [třásně] na cípech svých oděvů, pro pokolení svá, a aby dali na třásně cípu niť z modré [látky]. A bude vám [památnou] třásní, abyste se dívali na ni a abyste si vzpomínali všech příkazů Hospodinových a abyste je vykonávali a abyste se nepouštěli podle srdce svého a za očima svýma, za kterýmiž následujete záletnicky. Abyste pamatovali [si] a vykonávali všechny příkazy mé a abyste byli svatými Bohu svému. Já jsem Hospodin, Bůh váš, jenž vyvedl jsem vás ze země Egyptské, abych byl vám Bohem; já jsem Hospodin, Bůh váš.

 
—  Tóra, Numeri 15:37-41 (překlad I. Hirsch)

 

Šema Jisra'el, http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ema_Jisra%27el


Nyní  k výkladu "Slyš, Izraeli" z pohledu Filosofie rovnováhy:


Ze "Slyš, Izraeli" plyne. "Čili dbejte, aby se Vaše srdce nedalo oklamat k zbloudění, že by naslouchalo jiným bohům a sloužilo jim. Rozumějme: k zbloudění od vědomí, že Bůh je jeden, jediný a celou svou tvorbu obsahující. Vše se vším souvisí, protože Věčnost" (čili Bůh) "je všeobsažná, Věčno je Jedno." Láska k všeobsažnému Bohu tak znamená lásku ke všem živým tvorům.


Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Praha 2003, s. 190 a násl. a s. 216 a násl.


Bible Deuteronomium 28,58-69


58. Nebudeš-li ostříhati a činiti všech slov zákona tohoto, kteráž psána jsou v knize této, abys se bál toho veleslavného a hrozného jména Hospodina Boha svého: 59. Rozmnoží ku podivení Hospodin rány tvé, a rány semene tvého, rány veliké a trvánlivé, i nemoci těžké a dlouhé. 60. A obrátí na tebe všecky neduhy Egyptské, jichžs se strašil, a přichytí se tebe. 61. Všelijaký také neduh a všelikou ránu, kteráž není psána v knize zákona tohoto, uvede Hospodin na tebe, dokudž nebudeš vyhlazen. 62. A zůstane vás maličko, ješto vás prvé bylo mnoho, jako hvězd nebeských, proto že jsi neposlouchal hlasu Hospodina Boha svého. 63. I stane se, že jakož se veselil Hospodin nad vámi, dobře vám čině a rozmnožuje vás, tak veseliti se bude Hospodin nad vámi, když vás zkazí a vyhladí, a vypléněni budete z země, do kteréž jdete, abyste dědičně vládli jí. 64. A rozptýlí tě Hospodin mezi všecky národy, od jednoho konce země až do druhého, a budeš tam sloužiti bohům cizím, kterýchž ty neznáš, ani otcové tvoji, dřevu a kameni. 65. A mezi národy těmi neoddechneš, aniž bude míti odpočinutí spodek nohy tvé; tam také dá Hospodin tobě srdce lekavé, a oči blíkavé, a truchlost mysli. 66. I bude život tvůj nejistý před tebou, a strašiti se budeš v noci i ve dne, a nikdež nebudeš jist svým životem. 67. Ráno díš: Ó by již byl večer! a večer díš: Ó by již bylo jitro! pro strach srdce svého, jímž se lekáš, a pro ty věci, na něž očima svýma hleděti musíš. 68. A zavede tě Hospodin do Egypta na lodech, cestou, o níž jsem řekl tobě: Nebudeš viděti více; a tam prodávati se budete nepřátelům svým za služebníky a děvky, a nebude, kdo by koupil. 69[29,1] Tato jsou slova smlouvy, kteráž přikázal Hospodin Mojžíšovi učiniti s syny Izraelskými v zemi Moábské, mimo onu smlouvu, kterouž učinil s nimi na Orébě.


http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Dt28.php : Bible kralická, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Bible, Nový zákon, Marek 16, 15 A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk, má poznámka): Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen. (Podle některých významných rukopisných památek Markovo evangelium tento verš neobsahuje. Verše 9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.) (viz Bible kralická a Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost 1995, strana 58-59)


**** " ... ani špatnost se stala rozšířená bez ... seslání pohromy." (viz Sírat Rasúl Alláh, ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, Ibn Ishák 704-767 po Kristu, z anglického vydání Michaela Edwardese, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, kapitola Poslední nemoc na:
https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq" ).

 

Poznámky

** Můj filosofický netolerantní přístup směřuje pouze proti náboženskému fanatismu necharitního ortodoxního židovství a necharitního ortodoxního islámu, když svým věřícím fanaticky zakazují jezení zdechlin (viz výše) i zdravotně ošetřených (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) jako současného existujícího co možná nejmilosrdnějšího masa a tak tyto necharitní ortodoxní náboženské sekce prodlužují nelidskou zbytečnou obrovskou smrt a bolest masově zotročených živých tvorů.

Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního neortodoxního židovství a charitního neortodoxního islámu, když jsou v otázce výše uvedeného jedení zdechlin přístupny racionální argumentaci a racionálnímu kompromisu. Protože tyto charitní neortodoxní náboženské sekce stejně jako neortodoxní křesťanství velmi často sebou v dějinách přinášely reformu nespravedlností, pokrok a naději, ať již šlo o první manželku Proroka Muhammada, Ježíše Nazaretského, apoštola národů svatého Pavla, filosofa, rabína a lékaře Maimonida (Rambam) či bývalého zavražděného neortodoxního izraelského předsedu vlády Jicchaka Rabina, nositele Nobelovi ceny míru.

Zároveň si uvědomuji, že charitní i necharitní část židovského národa tvoří a vždy tvořily jednu rodinu židovského národa a charitní i necharitní část arabského národa tvoří a vždy tvořily jednu rodinu arabského národa.

*** https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018 : čas 30 až 60. sekunda záznamu, datum vysílání: 29. srpna 2018, 22 hodin 45 minut, Týden podle Jaromíra Soukupa | Barrandov.tv, Televize Barrandov - baví nás bavit [online], Copyright © 2008 [citováno 20. května 2020]

   
- PETICE za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech

- PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

- PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
(PODEPIŠTE PROSÍM NOVOU PETICI, celkový dosažený stav podpisů pod peticí z roku 2012 byl 187 podpisů z 1000 potřebných podpisů k registraci strany)

- SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY
Obchodní označení spravedlnosti: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY


j4 j5 j6

- Kontakt

Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, 

tel. 00420 721208595

1) Sídlo:

Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk)

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 721208595

web: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz , stranazapravavsechzivychtvoru@seznam.cz 

2) Zakladatel JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:

Svat. Čecha 247/5, 693 01 Hustopeče

tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, mobil 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

!!! Poznámka: vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz

Můj text na www.spvzt.cz a na zmíněných webech je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak.

 

Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4

Genesis 1-4:26

Bible kralická

1

1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.
3. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
4. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
5. A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.
6. Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!
7. I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.
8. I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.
9. Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.
10. I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
11. Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak.
12. Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
13. I byl večer a bylo jitro, den třetí.
14. Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.
15. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.
16. I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.
17. A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;
18. A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
19. I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
20. Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a ptactvo, kteréž by létalo nad zemí pod oblohou nebeskou!
21. I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
22. I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!
23. I byl večer a bylo jitro, den pátý.
24. Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak.
25. I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že bylo dobré.
26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.
29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm.
30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.
31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.


2

1. A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich.
2. A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal.
3. I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.
4. Tiť jsou rodové nebes a země, (když stvořena jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh zemi i nebe),
5. I každé chrastiny polní, dříve než byla na zemi, i všeliké byliny polní, prvé než vzcházela; nebo ještě byl nedštil Hospodin Bůh na zemi, aniž byl který člověk, ješto by dělal zemi.
6. A aniž pára vystupovala z země, aby svlažovala všecken svrchek země.
7. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
8. Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil.
9. A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.
10. (A řeka vycházela z Eden, k svlažování ráje, a odtud dělila se, a byla ve čtyři hlavní řeky.
11. Jméno jedné Píson, ta obchází všecku zemi Hevilah, kdež jest zlato.
12. A zlato země té jest výborné; tam jest i bdelium, a kámen onychin.
13. Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází všecku zemi Chus.
14. A jméno řeky třetí Hiddekel, kteráž teče k východní straně Assyrské země. A řeka čtvrtá jest Eufrates).
15. Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho.
16. I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;
17. Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.
18. Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla.
19. (Nebo když byl učinil Hospodin Bůh z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby jmenována byla.
20. I dal Adam jména všechněm hovadům, i ptactvu nebeskému, a všeliké zvěři polní; Adamovi pak není nalezena pomoc, kteráž by při něm byla.)
21. Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem.
22. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin Bůh ženu, a přivedl ji k Adamovi.
23. I řekl Adam: Teď tato jest kost z kostí mých a tělo z těla mého; tato slouti bude mužatka, nebo z muže vzata jest.
24. Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo.
25. Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestyděli se.


3

1. Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského?
2. I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme;
3. Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.
4. I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
5. Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
6. Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.
7. Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků.
8. A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.
9. I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi?
10. Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se.
11. I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?
12. I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem.
13. I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem.
14. Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého.
15. Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.
16. Ženě pak řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou.
17. Adamovi také řekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho; zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého.
18. Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní.
19. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.
20. Dal pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech živých.
21. I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.
22. Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.
23. I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.
24. A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.

4

1. Adam pak poznal Evu ženu svou, kterážto počavši, porodila Kaina a řekla: Obdržela jsem muže na Hospodinu.
2. A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastýř ovcí, a Kain byl oráč.
3. Po mnohých pak dnech stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské obět Hospodinu.
4. Ano i Abel také obětoval z prvorozených věcí stáda svého, a z tuku jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na obět jeho.
5. Na Kaina pak a na obět jeho nevzhlédl. Protož rozlítil se Kain náramně, a opadla tvář jeho.
6. I řekl Hospodin Kainovi: Proč jsi se tak rozpálil hněvem? A proč jest opadla tvář tvá?
7. Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovati budeš nad ním.
8. I mluvil Kain k Abelovi bratru svému. Stalo se pak, když byli na poli, že povstav Kain proti Abelovi bratru svému, zabil jej.
9. I řekl Hospodin Kainovi: Kdež jest Abel bratr tvůj? Kterýž odpověděl: Nevím. Zdaliž jsem já strážným bratra svého?
10. I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně z země.
11. Protož nyní zlořečený budeš i od té země, kteráž otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé.
12. Když budeš dělati zemi, nebude více vydávati moci své tobě; tulákem a běhounem budeš na zemi.
13. I řekl Kain Hospodinu: Většíť jest nepravost má, než aby mi odpuštěna býti mohla.
14. Aj, vyháníš mne dnes z země této, a před tváří tvou skrývati se budu, a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne koli nalezne, zabije mne.
15. I řekl mu Hospodin: Zajisté kdo by koli zabil Kaina, nad tím sedmnásobně mštěno bude. Pročež vložil Hospodin znamení na Kaina, aby ho žádný nezabil, kdo by jej koli nalezl.
16. Tedy odšed Kain od tváři Hospodinovy, bydlil v zemi Nód, k východní straně naproti Eden.
17. Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha. I stavěl město, a nazval jméno města toho jménem syna svého Enoch.
18. I narodil se Enochovi Irád, a Irád zplodil Maviaele, Maviael pak zplodil Matuzaele, a Matuzael zplodil Lámecha.
19. Vzal sobě pak Lámech dvě ženy; jméno jedné Ada, a jméno druhé Zilla.
20. I porodila Ada Jábale, kterýž byl otec přebývajících v staních a stádo pasoucích.
21. A jméno bratra jeho Jubal; ten byl otec všech hrajících na harfu a nástroje hudebné.
22. A Zilla také porodila Tubalkaina, kterýž byl řemeslník všelikého díla od mědi a od železa. Sestra pak Tubalkainova byla Noéma.
23. I řekl Lámech ženám svým, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, ženy Lámechovy, poslouchejte řeči mé, že jsem zabil muže k ráně své a mládence k zsinalosti své.
24. Jestližeť sedmnásobně pomštěno bude pro Kaina, tedy pro Lámecha sedmdesátekrát sedmkrát.
25. Poznal pak ještě Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jméno jeho Set; nebo řekla: Dal mi Bůh jiné símě místo Abele, kteréhož zabil Kain.
26. Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začalo se vzývání jména Hospodinova.

http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Gn4.php : Bible kralická, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

eng 

Philosophical experiment/manual-Newly being established by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. in Hustopeče, Czech Republic new:
 

political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)
  21/04/2019 If is not the enactment of slaughter tax motivating people not to murder animals and of sale of animals naturally dead on principle of old age in usual shops, then according to my Philosophy of Balance within possibly only 100 years as revenge of nature the worldwide extreme crisis will come, when e.g. nuclear wars are, e.g. by reason of world migration or economical crisis, Nazi dictatorships or climatic changes.   

PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views (speculations) (i.e. which consists possibly also more in view /speculation/).

   
07/07/2018 Theory of evolution according to Philosophy of Balance denies Darwinian species competitive struggle for life and seeks to do reconciliation of predators and their prey, thus especially of carnivorous animals and herbivores in this world, as it was allegedly in Biblical paradise.
 
One man said me, that he thought about my Philosophy of Balance, but that human being is predator and they are at top of food chain. That he has five children and he wants, that they have what to eat and they have healthy bones. That his family does not eat a lot of meat. If by him bred animals have short but happy life and they are slaughtered by means of kosher slaughter, thus by means of cut of jugular artery, thus nearly without pain, so his family has no sin. Sin is animal in agriculture factory farm of animals. That only this one has right for life, who struggles for it (i.e. truth is relative, truth has, who can enforce it, the favor of fate is impossible to influence and it is only possible to exploit). That it is concerned with natural balance. That if lions do not eat antelopes, so antelopes reproduce excessively and they will die of starvation anyway. It is concerned with Darwinian theory of evolution or orthodox Judaism, that it is given so in nature and it is not possible to change it.

About it I said him ironically, that he is total vegetarian and that animals are with him as in Biblical paradise. Then already seriously I said him, that, although evolution is apparently sure, so Darwinian theory of evolution is one of many theories of evolution and that already at its origin other theories of evolution, e.g. Lamarckism existed. That theory of evolution according to Philosophy of Balance denies Darwinian species competitive struggle for life and seeks to do reconciliation of predators and their prey, thus especially of carnivorous animals and herbivores in this world, as it was allegedly in Biblical paradise. I am compelled to do personal life experiment, that according to Philosophy of Balance this one has right for life, who lives what maybe at the most in peace with his or her surroundings, i. e. especially both with his or her predators and with his or her prey, however his or her struggle for life is only second – rate (I am trying to ensure me the favor of fate by reciprocal help and friendship instead of struggle for life, it is only my weakness according to Darwinism, see Christianity as religion of in fact predatory prey).

This is based on my scientific hypothesis that according to the Philosophy of Balance, living microorganisms, especially living cells, are capable of distinguishing and remembering whether we protect them, especially by feeding them, or whether we kill them. Therefore, even these living microorganisms, according to the Philosophy of Balance, are able through basic mental reflections to distinguish between and remember their friend or enemy. It could be said, that they possess a soul in the religious sense of the term. An adversarial living microorganism is then treated as an enemy by not only these living organisms but also by their affiliated or related microorganisms, which devour it. In our macro-world, this tends to manifest as quarrel, illness, pain, war, injury, disaster, failure, death, etc. A friendly living organism, according to the Philosophy of Balance, is then treated in an amicable manner by these living microorganisms, or, more precisely, it is not devoured by them. On the contrary, they devour such living microorganisms that attempt to devour the amicable one. The friendly behaviour of the microorganisms manifests itself in the macro-world as the peaceful and long life of me and my offspring or as a series of friends and comrades who are willing to fight and sacrifice their lives for us.

12/10/2018 Only one for human being lifelong acceptable main formal rule: Do not do your hateful to another. Rabbi Hillel or Jesus from Nazareth vs. rabbi Shammai. (Talmud, Shabbat 31a, Bible, Tob 4,15, Bible, Lk 6,31, Mt 7,12, Koran 83:1-6)

Counterargument ot the above - mentioned main (golden) formal rule is such, that in spite of reasonable and emotional somebody's (e.g. my) personal life experience according to reasonable and emotional general experience in nature the strong predators in the broadest sense do not mostly repay good with good and evil with evil, i.e. they very often cause much more than the least possible death and pain, because they do not (allegedly in fact) mostly want to live in a world, where everyone likes each other.

 

Counterargument of that counterargument is in wording of contemporary prevalent Darwinian theory of Richard Dawkins in his writing The Selfish Gene, that according to my Philosophy of Balance the evolution of nature is based in a majority on altruistic respectively selfish reciprocity not on exclusive selfishness e.g. of genes, how both Darwinism and Dawkins suppose, only nature will be able to do the indirect proof of this dispute between Darwinism and my Philosophy of Balance, if from long - term viewpoint the selfishness of human beings in relation to other living creatures also to people is profitable, or on the contrary, if nature revenges this selfishness reciprocally, according to my Philosophy of Balance this direct proof is in by us influenceable time nevertheless automatic establishment of Biblical paradise, i. e. world, where everyone likes each other.

 

While the least possible death and pain is absolute value, so only lower limit of much more than the least possible death and pain (especially in relation to females as donors of life) as subjectively relative value of little more than the least possible death and pain as apparent component of that absolute value should be subjectively tolerated without appropriate counterattack, however intentional killing of human being or animal is absolutely inadmissible except extreme need.

PETITIONS:

1) for repeal of EU prohibition of sale of healthy guaranteed carrions in mainstream shops, that also pregnant and breastfeeding women and little children need not to eat slaughtered animals

2) ideally for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

ad 1)

Petition (see below) for in mainstream shops sale of naturally on principle of old age dead animals (virtually bodies of these animals) (e.g. after veterinary autopsy and for people boiled in several waters) as the contemporary as much as possible merciful meat in spite of on the present in European Union valid prohibition (its sale would be primarily only supplemental, from long - term aspects in the end ideally exclusive, this meat has already been eaten in ancient times*), because pregnant and breastfeeding women and little children must eat meat, which especially interests and laws of different powerful lobby groups obstruct**.

ad 2)

By me suggested possible slaughter tax (see below petition) radically restricts the consumption of products from slaughtered animals and radically disadvantages agriculture factory farms for slaughter - concentration camps of animals, where farm animals are on principle tortured from their birth (e.g. within monstrous genetic experiments, during which mad scientists analogical as Nazi war criminal against humanity Josef Mengele inbred e.g. chicken broilers /in Czech Republic with 10 million inhabitants there is ca. half of one million murdered broilers daily***/, or e.g. free movement of farm animals is limited here in very little space from their birth, that through their movement they do not lose their gained weight, they are fed so that after their birth they gain what maybe fastest slaughter weight) and shortly, i.e. at the latest in a few months after their birth they are also cruelly killed, i.e. slaughtered in slaughter - houses after this their from birth big suffering caused in this way by a human, as opposed to the organic animal breeds also for the slaughter with the ultimate aim of breeding all livestock until their natural death, on principle of the old age and consumption of so obtained naturally dead carrions of animals (after the autopsy of the veterinarian and for people on principle boiled in several waters) instead of slaughtered animals and for help to people in extreme need.

 

13/08/2018 Two possibilities of crisis progress in contemporary world

 

People has such government, what it will merit, the democracy with enactment of fair rights of all living creatures on the present especially of animals (politeia) is the best, on second place the dictatorship with this enactment is the best, on third place the democracy without this enactment is the best and the dictatorship without this enactment (tyranny) is the worst. Widespread scientific hypothesis exists, that in the Universe there is so little life, because, if some civilization does not overcome the above - mentioned selfish approach to the world, so in a certain (radio or spaceflight technology) phase of its evolution it will destroy and will exterminate itself. See https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox .

  

During contemporary worldwide human consumer welfare the enactment of slaughter tax and of sale of animals naturally dead on principle of old age in mainstream shops is apparently mere utopia, on the present apparently individual human being can mostly help the massively most tortured imprisoned farm animals on principle only on own garden and otherwise too little. According to my Philosophy of Balance two possibilities will be:

 

1) Worse possibility with probability ca. 49% is, that karma (acts) of mankind is already so burdened by caused huge unnecessary death and pain especially of farm and also of other animals but also of people, that the enactment of slaughter tax and of sale of animals naturally dead on principle of old age in mainstream shops will not be and as fatal revenge  the worldwide extreme crisis, when e.g. nuclear wars are, e.g. by reason of world migration or economical crisis, Nazi dictatorships or climatic changes (Biblical apocalypse), will break out****. Pregnant and breastfeeding women and little children necessarily need to eat meat, till this time having children means to assume responsibility for murders of animals. In this case weaker (prey) righteous human being, who cannot cause with his or her children from their birth not much more than the least possible death and pain, especially eat from meat on principle only carrions dead by natural death on principle of old age, to escape punishment of death and pain, should die childless nearly without physical and mental pain after happy, long and dignified life.

 

2) Better possibility with probability ca. 51% is, that some State will enact slaughter tax and sale of naturally on principle of old age dead farm animals (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters) in its mainstream shops also for pregnant and breastfeeding women and little children in sufficient advancing to prevent fatal revenge for caused injustice to the massively most tortured imprisoned farm animals, and so thanks to by me supposed from long - term viewpoint most powerful law of this world in form of charity it will escape this Biblical apocalypse and the exodus, i.e. coming out from slavery of its animals possibly also of its humans (see above mentioned politeia) will apparently wait it. Pregnant and breastfeeding women and little children necessarily need to eat meat. In this case weaker (prey) righteous human being should not die childless.


* Bible, King James Version, Deuteronomy 14,21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk. Bible, Lv. 5,2-19, Lv. 11, Lv. 17,10-16, Lv. 22,1-16, Dt. 14,1-21, Jdgs. 14,5-20, Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verses 4/3-5/3, Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146: Orthodox Jews and orthodox Muslims cannot eat voluntarily carrions. (It means, when in the end in some State in Western world from animal bodies only carrions are permissible to eat, so all orthodox Jews of this State and very hardly also all orthodox Muslims of this State will become completely integrated unorthodox Jews and also completely integrated unorthodox Muslims.)

 

Literature:

Basic Judaism prayer Shema Yisrael literally "Hear, O Israel" reads:

 
Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart: And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates. (Bible, Deuteronomy 6, 4-9)


And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments which I command you this day, to love the LORD your God, and to serve him with all your heart and with all your soul, That I will give you the rain of your land in his due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thy wine, and thine oil. And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full. Take heed to yourselves, that your heart be not deceived, and ye turn aside, and serve other gods, and worship them; And then the LORD's wrath be kindled against you, and he shut up the heaven, that there be no rain, and that the land yield not her fruit; and lest ye perish quickly from off the good land which the LORD giveth you. Therefore shall ye lay up these my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes. And ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt write them upon the door posts of thine house, and upon thy gates: That your days may be multiplied, and the days of your children, in the land which the LORD sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth. (Bible, Deuteronomy 11, 13-21)


And the LORD spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and bid them that they make them fringes in the borders of their garments throughout their generations, and that they put upon the fringe of the borders a ribband of blue: And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the LORD, and do them ; and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye use to go a whoring: That ye may remember, and do all my commandments, and be holy unto your God. I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt, to be your God: I am the LORD your God. (Bible, Numbers 15, 37-41)


Shema Yisrael see Bible King James Version,
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ema_Jisra%27el , https://www.biblegateway.com/


Now to interpretation "Hear, O Israel" from the perspective of Philosophy of Balance:


From "Hear, O Israel" it stems. "So make sure, that your heart could not be deceived by straying that it listens to other gods and serves them. Understand: the straying from the consciousness, that God is one, only one and containing all his work. Everything is with all connected, because Eternity" (i.e. God) "is everything - containing, the Eternity is One." Love for omnipresent God means love for all living creatures.


Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Prague 2003, p. 190 et seq. and p. 216 et seq.


Bible Deuteronomy 28,58-69


58 If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, The Lord Thy God; 59 Then the Lord will make thy plagues wonderful, and the plagues of thy seed, even great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and of long continuance. 60 Moreover he will bring upon thee all the diseases of Egypt, which thou wast afraid of; and they shall cleave unto thee. 61 Also every sickness, and every plague, which is not written in the book of this law, them will the Lord bring upon thee, until thou be destroyed. 62 And ye shall be left few in number, whereas ye were as the stars of heaven for multitude; because thou wouldest not obey the voice of the Lord thy God. 63 And it shall come to pass, that as the Lord rejoiced over you to do you good, and to multiply you; so the Lord will rejoice over you to destroy you, and to bring you to nought; and ye shall be plucked from off the land whither thou goest to possess it. 64 And the Lord shall scatter thee among all people, from the one end of the earth even unto the other; and there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone. 65 And among these nations shalt thou find no ease, neither shall the sole of thy foot have rest: but the Lord shall give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and sorrow of mind: 66 And thy life shall hang in doubt before thee; and thou shalt fear day and night, and shalt have none assurance of thy life: 67 In the morning thou shalt say, Would God it were even! and at even thou shalt say, Would God it were morning! for the fear of thine heart wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes which thou shalt see. 68 And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto thee, Thou shalt see it no more again: and there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you. 69[29,1] These are the words of the covenant which he made with them in Horeb.


https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+28&version=KJV


Bible, New Testament, Mark 16, 15 And he said unto them (Jesus from Nazareth, apparently Christ and God man, my note):, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (According to some significant manuscript monuments Mark gospel does not contain this verse. However verses 9 - 20 many other manuscripts incorporate. Some manuscripts have behind verse 8 other ending.) (see King James Version /KJV/ translation of Bible on
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=KJV  and Czech ecumenical translation of Bible, Czech biblical society 1995, page 58-59)


**** " ... nor has wickedness become widespread without ... sending calamity." (see Sirat Rasoul Allah, The Life of Muhammad, Apostle of Allah, Ibn Ishag 704-767 anno Domini, from English publication by Michael Edwardes, published by Royal Asiatic Society of London in year 1898, chapter Last illness on:
https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq" ).

 

Notes:

 

** My philosophical intolerant approach is oriented only against religious fanaticism of not - charitable orthodox Judaism and of not - charitable orthodox Islam, when they fanatically forbid their believers to eat carrions (see above) also healthy sanitated (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters) as the contemporary existing possible most merciful meat and so these not - charitable orthodox religious sections prolong inhuman unnecessary huge death and pain of on a mass scale enslaved living creatures.

 

On the contrary I philosophically highly appreciate charitable unorthodox Judaism and charitable unorthodox Islam, when they are in question of the above mentioned eating of carrions accessible to rational argumentation and to a rational compromise. Since these charitable unorthodox religious sections as well as unorthodox Christianity very often bring with them in history the reform of injustice, progress and hopes, no matter what it was already concerned with the first wife of Prophet Muhammad, Jesus from Nazareth, the apostle of nations saint Paul, the philosopher, rabbi and physician Maimonides (Rambam) or former assassinated unorthodox Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, holder of the Nobel Peace Prize.

 

At the same time I know that both charitable and not - charitable parts of the Jewish nation form and always formed one family of the Jewish nation and both charitable and not - charitable parts of the Arabic nation form and always formed one family of the Arabic nation.

 

*** https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018 : time 30 to 60 seconds of recording, broadcast date: 29 August 2018, 22 PM 45 minutes, Week according to Jaromír Soukup | Barrandov.tv, Barrandov Television - We Have Fun [online], Copyright © 2008 [cited May 20, 2020]

     
- PETITION for repeal of EU prohibition of sale of healthy guaranteed carrions in mainstream shops

- PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

- THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY
Trade designation of rightness: MOST MERCIFUL PRODUCTS


j4 j5 j6  

- Contact

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., founder,

tel. 00420 721208595

 1) Seat:


Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (The house is not far from the central square, in which the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived in the years 1861-1863)

Official hours: after telephone arrangement 

Tel. 00420 534 008 871, Tel. 00420 721208595

web site: www.spvzt.cz e-mail: zakladatel@spvzt.cz  

2) Founder JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:


Svat. Čecha 247/5, 693 01 Hustopeče

Tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, cell phone 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web site: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

   
!!! Notice: due to attack against my parallel webs: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my parallel web is at present time on: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz
 

My text on www.spvzt.cz and on the mentioned webs is licensed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, unless stated specifically otherwise.

Philosophy of Balance or ORDER OF VICTORIOUS ARMY as biblical paradise in the world for all living creatures by our own forces as commentary on Bible, Genesis, chapter 1-4

Genesis 1-4:26

King James Version (KJV)

 

1

1 In the beginning God created the heaven and the earth.

And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

And God said, Let there be light: and there was light.

And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.

And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.

10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.

11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.

12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.

13 And the evening and the morning were the third day.

14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:

15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.

16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.

17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,

18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.

19 And the evening and the morning were the fourth day.

20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.

21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.

23 And the evening and the morning were the fifth day.

24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.

25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.

 

1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.

And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens,

And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.

But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.

11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;

12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.

13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.

14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.

15 And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.

16 And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:

17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.

18 And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.

19 And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.

20 And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.

21 And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

22 And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.

24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.

25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.

 

1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:

For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.

And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.

And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?

10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

11 And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?

12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.

13 And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

14 And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:

15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.

17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life;

18 Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;

19 In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

20 And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.

21 Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins, and clothed them.

22 And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:

23 Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.

24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.

 

1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord.

And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper (of sheep), but Cain was a tiller of the ground.

And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord.

And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering:

But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.

And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?

If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.

And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.

And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper?

10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.

11 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand;

12 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.

13 And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear.

14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me.

15 And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him.

16 And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.

17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.

18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech.

19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.

20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle.

21 And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.

22 And Zillah, she also bare Tubalcain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubalcain was Naamah.

23 And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.

24 If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold.

25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.

26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the Lord.

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis%201:1-4:26&version=KJV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru/Up