Stránka 1

Zásady zpracování osobních údajů ve firmě

JUDr. Dalibor Ph.D.-účetní, Svat. Čecha 247/5/, 693 01 Hustopeče

                          IČO: 69739781         DIČ: CZ7301294055

(účinnost od 25. 05. 2018)

Zásady ochrany osobních údaiů

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., jakožto správce osobních údajů (dále jen "Správce"), si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů následovně:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR") a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováváme pouze údaje nutné k uzavření smlouvy s třetími osobami a výkonu funkce insolvenčního správce a k jejímu plnění, a to po dobu stanovenou zákonem. V případě dodavatelsko/odběratelských vztahů zpracováváme dále údaje související s vyřízením objednávek a řešení reklamací a případně uplatnění nároků ze smluv; v takovém případě zpracováváme relevantní údaje po dobu trvání promlčecí doby.

U účastníků našich dodavatelsko/odběratelských vztahů. zpracováváme jméno a příjmení, fakturační a kontaktní údaje, číslo bankovního účtu, předmět smlouvy a cenu. Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, či z veřejných evidencí. Účetnictví v rámci svých dodavatelsko/odběratelských vztahů vedeme v programu Money S3 odpovídajícím požadavkům GDPR:

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena. Zpracovateli osobních údajů Správce jsou Správce jako osoba pověřená správou IT systému Správce, poskytovatelé daňových a účetních služeb pro Správce, Správce pověřený uzavíráním, správou či archivací smluv a souvisejících dokumentů či další osoby, jejichž služby Správce využívá k plnění smluv (doručování, přeprava atd.). Získané osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem; osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, mezinárodním institucím ani neoprávněným osobám. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 

Práva subjektů údajů

 

Subjekt údajů má kdykoliv právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, informace o prováděném zpracování, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování vašich osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Žádost je nutné předložit písemně na poštovní adresu Správce nebo e.mailem na adresu: daliborgruza@czechlawfirm.com . Správce sdělí požadované informace bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.